Tender description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo – księgowej oraz kadrowo-płacowej wraz z przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej przez okres co najmniej 24 miesięcy dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Main CPV code 72253200

Bidding deadline

18 Sep 2018
Remaining: 31 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

PLN 654,475

Locations

Polska, Warszawa

LOTS

Lot

Value

PLN 654,475

Lot 1. Część I1) Wdrożenie ZSI, w tym zainstalowanie na sprzęcie zapewnionym przez Zamawiającego, uruchomienie, konfiguracja (po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej), z uwzględnieniem standardowych funkcjonalności niezbędnych do pełnej obsługi procesów oraz z uwzględnieniem specyfiki jednostki budżetowej (obsługującej co najmniej dwie części budżetowe) i instytucji pośredniczącej,2) udzielenie licencji,3) dostarczenie do Siedziby Zamawiającego wraz z instalacją oraz konfiguracją jednego czytnika kodów kreskowych (kolektor danych).4) przeprowadzenie szkoleń użytkowników ZSI oraz administratorów ZSI:5) udzielenie Gwarancji Jakości na wdrożony ZSI,6) dostarczenie dokumentu gwarancyjnego dla całego wdrożonego ZSI,7) dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim, zawierającej opis spełnienia wymagań przez ZSI8) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej w języku polskim,9) przygotowanie i dostarczenie instrukcji dla użytkowników10) przygotowanie i dostarczenie szczegółowej instrukcji administratora ZSI w języku polskim,Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć ZSI zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym metodyką zarządzaniaWykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wytwarzania wszelkiej Dokumentacji wynikającej z Wdrożenia ZSI, zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym metodyką zarządzania.Wszystkie wymagania dla Systemu przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w ramach ceny wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Powyższe dotyczy również warunków opieki eksploatacyjnej, w tym ewentualnego przeniesienia Systemu na nową infrastrukturę serwerową oraz przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń użytkowników i administratorów ZSI.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w terminach wskazanych w Ramowym Harmonogramie dostarczenia i Wdrożenia ZSI, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do Umowy.2. Część IIZakres Przedmiotu Zamówienia, w tej części obejmuje w szczególności:1. Świadczenie Usług Rozwoju, w ramach których, na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w okresie świadczenia Usługi Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do:1) opracowywania i wdrażania nowych funkcjonalności Systemu,2) dostosowywania Systemu poprzez rozwijanie posiadanych funkcjonalności3) dostosowywania Systemu do zmianWynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Świadczenia Usługi Rozwoju będzie zawierało się w zaoferowanym przez Wykonawcę wynagrodzeniu ryczałtowym,2. Świadczenia Usług Serwisu Gwarancyjnego, w ramach której, wykonawca zobowiązany jest do:1) usuwania Błędów i wszelkich wad w ramach dostarczonego rozwiązania;2) usuwania Błędów powstałych na skutek niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania;3) świadczenia Usługi Hotline (Usługi Wsparcia Technicznego email, telefon);4) udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji oraz publikowanych poprawek Systemu, jak również instalacji aktualizacji oraz publikowanych poprawek do Systemu i Oprogramowania;5) dostarczenia i zaimplementowania Modyfikacji Systemu;6) dokonywania okresowej kontroli stanu Systemu – raz na rok;7) świadczenie usługi konsultacji eksploatacyjnych w Siedzibie Zamawiającego;8) przeprowadzenie szkoleń— na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie, w tym OPZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ

Start date

2018-10-01

End date

2018-12-31

Main site

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-444 Warszawa, POLSKA.

Eu programme related

POPC.04.01.01-00-0030/18

SIMILAR TENDERS

Benefit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,000 Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Support for policy and market development for alternative and renewable transport fuels and products

Belgium

Value: 1,800 Euro

Quality Control and Supervision Support Inspectors for the ITER project

Spain

Value: 9.0 million Euro

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.9 million Pound Sterling

Analysis of actual land availability in the EU; trends in changes (abandoned land, low fertility land, saline land etc.) and options for energy crop utilisation

Belgium

Value: 500,000 Euro

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified