Tender description

a) Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania WLZ.b) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w branżach budowlanych w formie aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej w zakresie budowy WLZ.c) Dostawa i aktywacja licencji niezbędnych do wykonania migracji Funkcjonalności serwera AAAMGR do serwerów CSZ.d) Wykupienie przez Wykonawcę odpowiednich Serwisów Producentów u wszystkich wymaganych producentów i ich aktywacji w urządzeniach i oprogramowaniu Zamawiającego.e) Świadczenie Usługi Serwisowej.f) Udzielenie gwarancji na nowo wykonane instalacje, roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i oprogramowanie, wykonane oprogramowanie, a także na zaktualizowaną Dokumentację Powykonawczą.
Main CPV code 72253200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

15 Oct 2018

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem postępowania jest przedłużenie na okres 36 miesięcy usług serwisowych Sieci komputerowej LAN Najwyższej Izby Kontroli, z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie, chłodzenie), systemu centralnego zarządzania i monitoringu Sieci LAN, Sieci WAN, spójnego centralnego systemu kontroli dostępu do sieci, tzw. NAC oraz autoryzacji 802.1X/MAB/Dostęp gościnny.Jednocześnie zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury elektrycznej (tzw. WLZ), dzięki której cała Sieć LAN będzie zasilana jednorodnie z dedykowanego centralnego UPS, a istniejące UPS mniejszej mocy będą mogły być zadysponowane do innych systemów.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i załączniki do SIWZ.Inne informacje:3. SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty tym Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem pkt II.2.9 ppkt I oraz pkt II.2.9) ppkt II. 2. ogłoszenia.4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej: wnioski) składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), których się nie ujawnia jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.5. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie od dnia 28.12.2018 r., a jeżeli umowa zostanie podpisana w terminie późniejszym, od dnia podpisania umowy, przez okres 36 miesięcy.

Candidate criteria

I. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożonych więcej niż 10 wniosków od Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 10 Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów na podstawie następujących kryteriów selekcji:1. Wykonawca dysponuje większą niż wymagane minimum liczbą osób (tj. 1 osobą) posiadających uprawnienia w zakresie konfiguracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń firmy CISCO na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru technologii routing & switching, poświadczonych ważnym certyfikatem producentów tych urządzeń (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem: CCIE R&S) – za każdą osobę ponad wymagane minimum przyznawane będą 2 punkty; maksymalnie można uzyskać 6 punktów.2. Wykonawca dysponuje większą niż wymagane minimum liczbą osób (tj. 1 osobą) posiadających uprawnienia w zakresie konfiguracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń firmy CISCO na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru technologii security & identity poświadczonych ważnym certyfikatem producentów tych urządzeń (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem: CCIE Security) – za każdą osobę ponad wymagane minimum przyznawane będą 2 punkty; maksymalnie można uzyskać 6 punktów.3. Wykonawca dysponuje większą niż wymagane minimum liczbą osób (tj. 1 osobą) posiadających uprawnienia w zakresie konfiguracji posiadanych przez Zamawiającego przełączników Juniper serii EX na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru routing & switching poświadczonych ważnym certyfikatem producenta nie niższym niż JNCIP – za każdą osobę ponad wymagane minimum przyznawany będzie 1 punkt; maksymalnie można uzyskać 3 punkty.4. Wykonawca dysponuje większą niż wymagane minimum liczbą osób (tj. 1 osobą) posiadających uprawnienia w zakresie konfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska VMware na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich VCP5 poświadczonych ważnym certyfikatem producenta nie niższym niż Certified Professional w wersji 5 lub wyższej – za każdą osobę ponad wymagane minimum przyznawany będzie 1 punkt; maksymalnie można uzyskać 3 punkty.5. Wykonawca dysponuje większą niż wymagane minimum liczbą osób (tj. 1 osobą) posiadających uprawnienia w zakresie konfiguracji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Solarwinds na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru technologii monitorowania urządzeń i aplikacji oraz zarządzania konfiguracjami oraz adresacją poświadczonych ważnym certyfikatem producentów tych modułów (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem: SCP – Solarwinds Certified Professional) – za każdą osobę ponad wymagane minimum przyznawany będzie 1 punkt; maksymalnie można uzyskać 3 punkty.II. Inne informacje dot. selekcji:1. Wyższą pozycję w trakcie selekcji uzyska ten wykonawca, który uzyska wyższą liczbę punktów.2. Punktacja zostanie przyznana tylko w przypadku, gdy osoby wymienione w pkt I.1-5 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).3. Do składania ofert zostanie zaproszonych 10 wykonawców z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, a w przypadku mniejszej liczby złożonych wniosków wszyscy wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający dopuszcza sytuację w której jedna osoba posiada więcej niż jedno uprawnienie. W takiej sytuacji punkty będą przydzielone dla każdego z uprawnień osobno.

Main site

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, POLSKA oraz siedziby wybranych delegatur NIK.

Number of envisaged candidates

10

Additional informantion

Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty, przed jej złożeniem, zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 42 000 PLN.

SIMILAR TENDERS

Sports hall construction work

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 21.4 million Euro

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Mechanical installations

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Floor-laying work

Malta

Value: Not specified

Concrete

Malta

Value: Not specified