Tender description

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorphoProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Podstawa prawna: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp wnioskuje się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu pogwarancyjnego aplikacji Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho firmy IDEMIA. System AFIS w pierwszej wersji został zainstalowany i uruchomiony w 2000 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, która zakupiła go dla potrzeb polskiej Policji od firmy SAGEM (w 2010 r. firma zmieniła nazwę na MORPHO, w 2016 r. na – Safran Identity & Security, zaś w 2017 r. na – IDEMIA). Od tamtego czasu system ten był rozbudowywany i modyfikowany zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym. Na podstawie umowy z dnia 26.11.2002 roku, zawartej między dostawcą i stroną polską, autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego systemu posiada firma IDEMIA. W wymienionej umowie zobowiązano Zamawiającego – Komendę Główną Policji do spełnienia wymagań związanych z ochroną oraz bezpieczeństwem dostarczonego oprogramowania poprzez „zaniechanie udzielenia dostępu jakimkolwiek osobom trzecim do jakichkolwiek elementów oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu przez firmę IDEMIA, w tym również do kodów źródłowych oprogramowania systemu”. Tym samym usługi modernizacji i serwisu pogwarancyjnego mogą być świadczone przez firmę.

Uzasadnienie szczegółowe:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp – serwis pogwarancyjny aplikacji Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej MetaMorpho (AFIS) firmy IDEMIA może być wykonany z uwagi na:

a). przysługujące jej wyłączne prawa autorskie do kodów źródłowych programów AFIS MetaMorpho,

b). złożone przez firmę IDEMIA oświadczenie, z którego wynika, że nikt inny nie posiada praw do modyfikacji systemu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że ze względu na ochronę praw wyłącznych, modernizacja i serwis pogwarancyjny systemu AFIS MetaMorpho mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę – firmę IDEMIA.

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 72253200

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.2 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 3.2 million

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling