This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Czarnków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 3).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy,stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

Wykaz i krótki opis warunków

1. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. co najmniej: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01 oraz o kodach 16 01 03,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04,17 08 02,17 09 04, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Czarnków.

3. Wykonawca musi posiadać zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów co najmniej o kodach: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. pismo o nadanym numerze rejestrowym w zakresie posiadanego wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2. zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów co najmniej o kodach: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04.

1. Podstawy wykluczenia:

1.1. Zamawiający wykluczy z postęp. Wykonawcę/ów w przyp., o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne).

1.2. Z postęp. o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 7 i 8 ustawy (przesłanki fakultatywne).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie usługę lub usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, której łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 1 000 000 PLN. W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia określonym poniżej:

1) posiadanie bazy magazynowo-transportowej usytuowanej na terenie Gminy Miasta Czarnków lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Miasta Czarnków, na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122.),

2) zapewnienie:

a) co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz

b) co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz

c) co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

Spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122.).

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (dotyczy bazy magazynowo-transportowej i wymaganych pojazdów);

3. dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-29
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
09:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-29

09:15

Urząd Miasta Czarnków, pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków, I piętro, sala 103, POLSKA.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % ceny ofertowej.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Estimated timing for further notices to be published
Wrzesień 2019
Informacje dodatkowe

Zamawiający stosuje procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,w postaci – Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postęp. o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wymienionych w sekcji III.1) oraz następujących oświadczeń i dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamaw. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (pkt 2.2.1. niniejszego rozdziału SIWZ);

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamaw. w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (pkt 2.2.4. i 2.2.5. niniejszego rozdziału SIWZ);

8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (pkt 2.2.6. niniejszego rozdziału SIWZ);

9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-14
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań.

4.1. Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ,wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych,

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów ...

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

29 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.2 million

Locations

Polska, Czarnków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 1.2 million

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Czarnków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Description of renewals

Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Additional information

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena ofertowa – 60 pkt,

— częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych powyżej częstotliwości określonej w przedmiocie zamówienia – 20 pkt

— zorganizowanie 1 dodatkowej akcji odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 11 pkt,

— edukacja ekologiczna – 9 pkt.

Main site or place of performance

Teren Gminy Miasta Czarnków

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

Belgium : Brussels - Scientific Support for the Implementation of the Nitrates Directive (Directive 91/676/EEC)

Belgium

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Pembrokeshire - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

Norway : Dønna - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified