Tender description

Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępczeUwaga:Zamawiający informuje, że finansowanie zamówienia będzie się odbywać w roku budżetowym 2018 i 2019. Zabezpieczone w 2018 r. środki na realizację zamówienia nie zapewniają w pełni jego finansowania. W związku z powyższym po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej (a przed podpisaniem umowy) Zamawiający wprowadzi zadanie do Wieloletniego Planu Finansowego na sesji Rady Miejskiej w Głogowie.
Main CPV code 90500000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

27 Sep 2018

9 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Głogów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych o kodach podanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, z terenu nieruchomości położonej w Głogowie, przy ulicy Południowej 8, w ilości szacunkowej ok. 3 600 Mg.2) Zamówienie realizowane jest w ramach wykonania zastępczego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (t.j. Dz.U. z dnia 2017 r., poz.1201 ze zm.). Decyzją z dnia 2.10.2017 r. Prezydent Miasta Głogowa nakazał posiadaczowi odpadów, zmagazynowanych przy ulicy Południowej 8 w Głogowie usunięcie i przekazanie uprawnionym odbiorcom odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. Mimo kilkakrotnych upomnień, nałożonej grzywny i wystawionego tytułu wykonawczego, właściciel działki nie zastosował się do wezwania. Postanowieniem z dnia 11.9.2018 r. Prezydent Miasta Głogowa postanowił wykonać zastępczo obowiązek objęty tytułem wykonawczym na koszt posiadacza odpadów.3) Ilość odpadów niebezpiecznych objętych zamówieniem ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.4) Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty do dokonania we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. Zamawiający nie zapewnia transportu na miejsce wizji lokalnej. Wykonawcy będą mieli możliwość podczas wizji lokalnej terenu pobrać próbki odpadów do własnych badań w celu umożliwienia Wykonawcom jak najbardziej precyzyjnej wyceny przedmiotu zamówienia. Ewentualne pobranie próbek odbywać się będzie za pomocą personelu Wykonawcy z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy. W związku z charakterem i położeniem odpadów, Wykonawca biorący udział w wizji lokalnej przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w zakresie zabezpieczenia BHP oraz posiadania odpowiednich badań lekarskich, pozwoleń i kwalifikacji przez osoby, które będą dokonywać wizji w imieniu Wykonawcy. Wykonawca biorący udział w wizji (osoby działające w imieniu wykonawcy) zobowiązane są posiadać odpowiednie urządzenia czy inny właściwy sprzęt w celu ewentualnego pobrania próbek. Zamawiający nie pokrywa kosztów pobrania, transportu, badania, utylizacji (zniszczenia) pobranych próbek.5) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i możliwość korzystania z terenu prac, tj. działki oznaczonej nr ew. 244 i 23/28 obręb Nadodrze, na czas realizacji zamówienia.6) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich, załadunku, przygotowania do transportu, transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwiania odpadów przez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów.7) Z chwilą przejęcia odpadów z terenu prac Wykonawca staje się posiadaczem odpadów oraz przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu i dalszego gospodarowania – podstawa prawna art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. – O odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).8) Zamawiający wymaga, żeby każda partia (każdy transport) wywożonych odpadów została zważona na wskazanej przez Zamawiającego wadze. W dowodach wagowych należy określić rodzaje odpadów. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało odmową zapłaty za odebrane odpady.9) Zamawiający zapewnia sobie prawo nadzoru i kontrolowania działań Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia.10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym technicznie taborem samochodowym, i pojazdami posiadającymi wymagane dopuszczenia w zakresie transportu odpadów, zapewniającymi sposób transportu zabezpieczający m.in. przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska.Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

Additional informantion

Termin realizacji zamówienia do 30.4.2019 r.Termin wywiezienia odpadów z Głogowa – 31.1.2019 r.Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w pierwszym etapie wykonywania usługi wywiezie i zabezpieczy odpady niebezpieczne a następnie będzie je sukcesywnie unieszkodliwiał. Zamawiający dodatkowo przyzna punkty za skrócenie terminu wywiezienia odpadów.

End date

2019-04-30

Main site

Głogów oraz miejsce gdzie Wykonawca dokona unieszkodliwienia odpadów

ac

Skrócenie terminu wywozu odpadów z Głogowa20Kryterium środowiskowe – emisja spalin2060

SIMILAR TENDERS

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 8.0 million Kuna

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Wood waste

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Refuse transport services

Norway

Value: Not specified

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling