Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Mrągowo w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowo, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego w szczególności:1) przekazywanie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś, gm. Mrągowo, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,2) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych w tym również odpadów zielonych oraz kuchennych ulegających biodegradacji bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierają
Main CPV code 90500000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

26 Oct 2018

34 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Mrągowo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Mrągowo w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowo, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego w szczególności:1) przekazywanie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś, gm. Mrągowo, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,2) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych w tym również odpadów zielonych oraz kuchennych ulegających biodegradacji bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach lub zagospodarowania w inny sposób zgodny z przepisami w tym zakresie.

End date

2022-01-31

Main site

Gmina Miasto Mrągowo

Renewal description

Po zakończeniu umowy, będzie postępowanie na wyłonienie wykonawcy na kolejne lata.

Start date

2019-02-01

SIMILAR TENDERS

Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 8.0 million Kuna

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Wood waste

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling