This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiot zamówienia - świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu, utylizacji i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z ok. 6 260 nieruchomości zamieszkanych (średnio 30 na 1 km2) o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (zamieszkałych przez ok. 100 osób) z terenu Gminy Zamość w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Dane dotyczące Gminy Zamość istotne z punktu widzenia zamówienia:— obszar Gminy Zamość wynosi 197 km2, - w skład Gminy Zamość wchodzi 35 miejscowości: Białobrzegi, Białowola, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Hubale, Chyża, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Siedliska-Kolonia, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec-Wolica, Szopinek, Skokówka, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wysokie, Wychody, Zarzecze, Zwódne, Zalesie, Zawada, Żdanów, Żdanówek

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:— Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Zamość w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zamość wydany zgodnie z przepisami ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie,— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów komunalnych.Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o:Przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.Przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale IX SIWZ.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy).Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 a także art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu,b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika nr 5 do SIWZ – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale X SIWZ).Informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia— Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce JEDZ,— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,— Wykonawca składa JEDZ dotyczące podmiotów trzecich jeżeli powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,— Wykonawca składa JEDZ dotyczące podwykonawców— W celu ułatwienia wypełnienia przez Wykonawcę JEDZ Zamawiający dołącza do SIWZ instrukcję wypełniania JEDZ (Załącznik nr 5a do SIWZ) pobraną ze strony www.uzp.gov.pl.2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.4. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Warunki realizacji umowy
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, o której mowa w SIWZ.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy i SIWZ.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
— Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraza) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający wymaga że:1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych na których zamieszkują mieszkańcy z co najmniej 6260 nieruchomości łącznie w ciągu następujących po sobie (co najmniej 6 miesięcy). W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie.2. Wykonawca dysponuje następującym potencjałem technicznym:Co najmniej 2 pojazdy z funkcją kompaktującą przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz samochód dostawczy lub terenowy przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szerokości od 2,4 m do 3,0 m i masie rzeczywistej do 5 ton. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie.Baza magazynowo-transportowa usytuowana w Gminie Zamość lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Zamość, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać następujące warunki:Teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,Miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,Miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,Teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18.7.2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566.),Baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, na terenie bazy magazynowo-transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu powyższych warunków.Posiadać na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.3. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:Minimum 1 osobą do nadzoru posiadającą doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,Minimum 7 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Oświadczenia i dokumenty, których złożenia może żądać od Wykonawcy, którego oferta zostania najwyżej oceniona, lub Wykonawców, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni:1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:1.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;1.2 informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;1.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;1.4 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;1.5 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);1.6 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:2.1 pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;2.2 pkt 1,3,4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.4.1 wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Zamość4.2 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów,4.3 wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez GIOŚ4.4 wykaz wykonanych usług4.5 wykaz narzędzi, wyposażenia4.6 wykaz osób4.7 Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2018-11-05
Czas lokalny
09:00
Rodzaj procedury konkursu
Open
u
d
Warunki otwarcia ofert
2018-11-0509:15Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, świetlica pok. 30, II piętro, POLSKA1) otwarcie ofert jest jawne;2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;3) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firma) oraz adresy Wykonawców i ceny ofert;4) Informacje, o których mowa wyżej Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676
Informacje dodatkowe
Poniższa numeracja odnosi się do SIWZ:2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:2.1 pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;2.2 pkt 1, 3, 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 i pkt 2.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 2, składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł).Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania, w pierwszej kolejności, oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej zgodnej z Rozdziałem X pkt. 8 SIWZ
Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,— odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,— odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.• Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.• Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-19
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 [email protected]+48 224587800http://www.uzp.gov.pl Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zamość

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiot zamówienia - świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu, utylizacji i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z ok. 6260 nieruchomości zamieszkanych (średnio 30 na 1 km2) o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (zamieszkałych przez ok. 100 osób) z terenu Gminy Zamość w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym:a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnychb) odpadów wielomateriałowych,c) papieru i tektury,d) szkła (z podziałem na kolorowe i bezbarwne),e) tworzywa sztucznego,f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych,g) zużytych opon,h) chemikaliów (środki chemiczne używane w gosp. domowym),i) przeterminowanych leków,j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,k) metali (puszki aluminiowe po napojach, piwie itp.),l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym: baterii, akumulatorów, żarówek, świetlówek, zużytych tuszy i tonerów,m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,n) popiołu z palenisk domowych.Szacunkową liczbę nieruchomości zamieszkanych w poszczególnych miejscowościach, z których będą odbierane odpady komunalne określa załącznik nr 1 do SIWZ.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu ok. 6260 nieruchomości zamieszkanych następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością:a) raz w miesiącu - odpady niesegregowane ze wszystkich nieruchomości zamieszkanych,b) dwa razy w miesiącu odpady niesegregowane z ok. 147 nieruchomości położonych w miejscowościach wykazanych w załączniku nr 2 do SIWZ,c) raz na dwa miesiące - odpady segregowane, (w trakcie trwania całego zamówienia), gromadzone w workach, takie jak:— szkło bezbarwne w workach koloru białego z napisem „Szkło bezbarwne”— szkło kolorowe w workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe”— odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, w workach koloru niebieskiego z napisem „Papier”— odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w workach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,d) raz w ciągu trwania zamówienia:— meble i inne odpady wielkogabarytowe,— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,e) w okresie I–V, XI–XII – popiołu z palenisk domowych z ok. 2 600 nieruchomości położonych w miejscowościach wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ,f) Dodatkowo w miesiącu V i VII – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”.3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości, na wniosek właściciela lub zamawiającego, w pojemniki na odpady zmieszane, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości. Należy tego dokonać przed dniem 1.1.2019 r.4. Wykonawca dostarczy przed dniem 1.1.2019 r. właścicielom nieruchomości zamieszkanych worki na odpady segregowane na wniosek właściciela lub zamawiającego. Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą oznakowane kolorami i napisami określającymi rodzaj odpadów na jaki są przeznaczone.5. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dodatkowo minimum po 300 (słownie: dwieście) sztuk każdego koloru worków w czasie trwania umowy.

Additional information

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy do 20 % wartości zamówienia.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł).Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

Teren Gminy Zamość - 35 miejscowości

Award criteria

Termin płatności30 %Czas dostarczenia lub wymiany pojemnika10 %60 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

Belgium : Brussels - Scientific Support for the Implementation of the Nitrates Directive (Directive 91/676/EEC)

Belgium

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Pembrokeshire - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

Norway : Dønna - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified