This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „instalacją”, zlokalizowanej w regionie północnym województwa pomorskiego, w tym m.in. sortowanie, kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów po sortowaniu, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z postanowieniami obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego, oraz przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo dostępny pod adresem: http://bip.wladyslawowo.pl/Article/get/id,23694.html

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunek udziału w postępowaniu, tj. posiadają aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm).

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-11-06
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-11-06

10:15

Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, pok. 309, 84-120 Władysławowo, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Electronic invoicing will be accepted
tak
Estimated timing for further notices to be published
Wrzesień 2022 r.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-25
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

6 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Władysławowo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Charakterystyka Gminy Władysławowo

Gmina miejsko-wiejska o charakterze turystycznym, znajdująca się w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie puckim. Powierzchnia gminy wynosi 39,22 km

2

(według danych z 1.1.2009 r.), co stanowi 6,68 % powierzchni powiatu.

Gmina Władysławowo obejmuje swoim zasięgiem osiem miejscowości – Karwię, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębią Górę, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo oraz Chałupy.

Ze względu na turystyczny charakter Gminy Władysławowo w miesiącach letnich na terenie gminy (w tym na plażach) prowadzone są sezonowe działalności gospodarcze, generujące odpady komunalne. Powoduje to kilkukrotne zwiększenie ilości odpadów w tym okresie.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „instalacją”, zlokalizowanej w regionie północnym województwa pomorskiego, w tym m.in. sortowanie, kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów po sortowaniu, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku.

Przewidywana ilość odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w skali roku [Mg] – dane za okres od 1.9.2017 r. do 31.8.2018 r.

Lp. Rodzaj odpadów Ilość odpadów [Mg]

1 Opakowania z papieru i tektury [15 01 01] 289,73

2 Zmieszane odpady opakowaniowe (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) [15 01 06] 1.068,83

3 Opakowania ze szkła [15 01 07] 773,43

4 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji [20 01 08] 45,40

5 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół i żużel pochodzący z gospodarstw domowych) [20 01 99] 483,80

6 Odpady ulegające biodegradacji [20 02 01] 2 264,10

7 Zmieszane odpady komunalne [20 03 01] 8 741,41

8 Odpady wielkogabarytowe [20 03 07] 272,61

Łączna masa odpadów [Mg] 13 939,31

Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia rzeczywistej ilości odpadów, różniącej się w dół lub w górę od prognozowanej ilości odpadów w danym roku.

3. Warunki realizacji zamówienia:

3.1. W zakresie dostarczania odpadów:

3.1.1. odpady wyszczególnione w formularzu ofertowym, będą odbierane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, przez podmioty realizujące usługę na podstawie umowy z Gminą Władysławowo,

3.1.2. w/w odpady odbierane są z nieruchomości w systemie pojemnikowym oraz workowym,

3.1.3. wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej o dokładności +/- 20 kg (wykonawca będzie przedstawiał na żądanie zamawiającego wyniki badań z legalizacji wagi oraz kopię legalizacji wagi),

3.1.4. każdy pojazd dostarczający odpady musi być dwukrotnie ważony: raz z ładunkiem i drugi raz bez ładunku,

3.1.5. ilość dostarczonych odpadów musi być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach operatora przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

3.1.6. wykonawca zobowiązany jest w cyklu tygodniowym przedstawiać zamawiającemu wykaz wag poszczególnych rodzajów odpadów, z podaniem pojazdów operatorów oraz terminów dostarczenia odpadów do instalacji,

3.1.7. ilości odpadów do zagospodarowania wskazane w niniejszej SIWZ są wartościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu powyższych zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia w okresie obowiązywania umowy mniejszej bądź większej ilości odpadów (każdego rodzaju i łącznie), które będą rozliczane wg. cen jednostkowych podanych w ofercie i umowie.

3.2. W zakresie odbioru odpadów:

3.2.1. dojazd do miejsca zrzutu odpadów winien być utwardzony tak, aby pojazdy operatora o dopuszczalnym nacisku 100 kN miały zachowaną możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych,

3.2.2. teren przy rozładunku winien być utwardzony i dostosowany do swobodnego zawracania i cofania pojazdów operatora,

3.2.3. miejsce ro...

Start

2019-01-01

End

2022-12-31

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Strassen - Facilities management services for computer systems maintenance

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support Bulgarian Ministry of Environment and Water with the Implementation Support to the Regional Water Projects

Luxembourg

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Deployment of Lower-Cost Ambient Air Quality Sensor Systems in Urban Environments

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Public utilities

Germany

Value: Not specified