Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Kwidzyna od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 EUR >> Nazwa zamówienia.
Main CPV code 90500000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kwidzyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Wykonawca będzie przyjmował odpady odebrane z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta Kwidzyna również zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kwidzynie. Odpady będą selektywnie gromadzone i odpowiednio zagospodarowywane. Rodzaj i kod przekazywanych odpadów musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923).2. Odpady odebrane z gospodarstw domowych będą transportowane przez firmę wskazaną przez Zamawiającego. Informacje o firmie działającej na zlecenie Zamawiającego podane zostaną w formie pisemnej.3. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się w Kwidzynie przy ul. Owczej 7 będą transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej 8, 82-500 Kwidzyn, POLSKA.4. Wykonawca będzie zagospodarowywał dostarczone odpady zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późniejszymi zmianami).5. Wyżej wymienione odpady będą wpisywane w karcie przekazania odpadów, wzór karty określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973).6. Zamawiający dopilnuje, żeby odpady były dostarczane w sposób umożliwiający dokonanie ważenia odpadów osobno dla poszczególnych kodów.7. Wykonawca będzie przyjmował odpady od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 18:00 oraz od godziny 11:00 do godziny 15:00 w soboty, w które firma działająca na zlecenie Zamawiającego będzie odbierała odpady za dzień ustawowo wolny od pracy.8. Zamawiający deklaruje, że waga brutto pojazdów wjeżdżających na składowisko odpadów nie będzie przekraczała 60 Mg.9. Pojazdy transportujące odpady będą przystosowane do ich przewozu.10. Transportujący odpady, działający na zlecenie Zamawiającego, przekaże Wykonawcy przed 1.1.2019 roku wykaz pojazdów z zaznaczeniem marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz nazwisk kierowców upoważnionych do przekazywania odpadów do RIPOK. W miarę potrzeb wyżej wymieniony wykaz będzie aktualizowany.11. Zamawiający zobowiąże Transportującego odpady, działającego na jego zlecenie, do przestrzegania przepisów porządkowych, pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie RIPOK.12. Zamawiający dla każdego rodzaju dostarczanego do instalacji odpadu będzie sporządzał podstawową charakterystykę odpadów.13. W przypadku zamiaru przekazania odpadów innych niż deklarowane z przyczyn złego określenia rodzaju i kodu odpadów, Wykonawca będzie uprawniony do przekwalifikowania odpadów zgodnie z obowiązującymi zapisami.14. Z uwagi na fakt, że w ciągu miesiąca jeden rodzaj odpadu będzie przekazywany kilkakrotnie, karta przekazania odpadu dla danej frakcji będzie sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dla Przekazującego, Transportującego i Przyjmującego, w ostatnim dniu miesiąca. Podstawą jej sporządzenia będą dowody ważenia na wadze w RIPOK.15. Wykonawca na podstawie dowodów ważenia odpadów sporządzał będzie miesięczne zestawienie dotyczące ilości i rodzajów odpadów komunalnych przyjętych z terenu miasta, z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz sposobu ich zagospodarowania.16. Zestawienie, o którym mowa w pkt 16 Wykonawca będzie przekazywał w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, w formie papierowej uzgodnionej z Zamawiającym.17. Zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie miesięczne, potwierdzone protokołem odbioru, będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

Main site

Kwidzyn

Start date

2019-01-01

End date

2022-12-31

SIMILAR TENDERS

Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 8.0 million Kuna

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Wood waste

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling