Tender description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i obejmuje w szczególności:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Siewierz,

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe, na terenie Miasta i Gminy Siewierz,

3) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. Ściegna 11,

4) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych zgromadzonych w pojemnikach typu dzwon zlokalizowanych w 6 punktach na terenie Gminy Siewierz.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 141-323043

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe
W postepowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający unieważnił postepowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu oferty od Wykonawcy: Konsorcjum firm: P.H.U. „REKO” Jakub Ciepliński – Lider konsorcjum, PW „MIKI” Mieczysław Jakubowski – Partner konsorcjum, ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków na kwotę 4 266 000,00 PLN przewyższa kwotę 2 800 000,00 PLN, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-30
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 180-198g.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej w przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 90500000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Siewierz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym prawa miejscowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za szkody spowodowane z jego winy np. uszkodzenie mienia Zamawiającego lub osób trzecich, w związku z wykonywaniem usługi.

4. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego w miarę potrzeb wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz do jego wydrukowania i dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wśród właścicieli nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe, również w przypadku ewentualnych jego zmian. Harmonogram wymaga każdorazowego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania ulotek edukacyjnych dot. segregacji odpadów oraz do ich wydrukowania i dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wśród właścicieli nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe. Projekt ulotki wymaga każdorazowego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania wypełniania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości wspólnie z odpadami pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych lub odpadami pochodzącymi z innej gminy, za wyjątkiem odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Siewierz wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym: koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualnych zmian, koszty wydruku ulotek jak również koszty ich dostarczenia właścicielom nieruchomości. Ponadto, w kosztach uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską – dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne w ramach ich zagospodarowania przez Wykonawcę.

10. Wykonawca wyznaczy osobę jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy, leżących po stronie Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe, położonych na terenie Gminy Siewierz, zwanego dalej PSZOK-iem w następujący sposób: obsługa i prowadzenie stacjonarnego PSZOK-u w Siewierzu przy ulicy Ściegna 11 – przez okres trwania umowy wraz z monitorowaniem obiektu. Prowadzenie ewidencji ilości i rodzaju oddanych do PSZOK-u odpadów z uwzględnieniem daty przyjmowania odpadów, ilości i rodzaju odpadów oraz oznaczenia nieruchomości.

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK-u w trakcie realizacji umowy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Main site or place of performance

Gmina Siewierz

Award criteria

Wydłużenie czasu udostępnienia PSZOK

20

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie konkursu ekologicznego

20

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Beverley - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Monitoring of the Implementation and Enforcement of the EU Wildlife Trade Regulations

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Manchester - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Cleaning, Waste Management and other Related Services

Netherlands

Value: 4.5 million Euro

Belgium : Brussels - Development of a Population Model and Adaptive Harvest Mechanism for Turtle Dove (Streptopelia Turtur)

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : London - Pest-control services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.7 million Pound Sterling