This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wałcz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę miasta w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a). kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca musi posiadać:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności na ternie Miasta Wałcz, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) w zakresie objętym niniejszym postępowaniem,

2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w zakresie objętym niniejszym postępowaniem,

3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11.9.2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1466) w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

4) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2. Szczegóły dotyczące wymienionych warunków określone zostały w pkt V SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

2.1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży:

a). wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w odniesieniu do zapisów pkt V 1c)

b). wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ (w odniesieniu do zapisów pkt V 1c).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych). 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania) musi jasno, wynikać:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przedmiotowe pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty w oryginale.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 usta. 1 pkt. 13-23 i ust. 5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Szczegóły dotyczące wymienionych warunków określone zostały w pkt V SIWZ.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt V 1b). SIWZ
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze odpadów o łącznej masie powyżej 5 000 Mg.

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— co najmniej 2 samochodami, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

— bazą magazynowo–transportową usytuowaną na terenie Miasta Wałcz lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania) musi jasno, wynikać:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przedmiotowe pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty w oryginale.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 usta. 1 pkt. 13-23 i ust. 5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Szczegóły dotyczące wymienionych warunków określone zostały w pkt V SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-12

12:15

Urzędzie Miasta Wałcz, pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz w sali nr 11.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Szczegóły dotyczące procedury otwarcia zawiera pkt. XV SIWZ

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00
Data
2018-11-12
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga złożenia na wezwanie n/w dokumentów:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stornie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 2

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

12 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wałcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Wałcz, powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne wraz z ich oznaczeniem, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

Powierzchnia Miasta Wałcz – 38 km

2

. Zabudowa zwarta.

Liczba mieszkańców zameldowanych – 24 407

Rodzaj odpadów komunalnych

Odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów

Papier, tektura (makulatura, karton)

Szkło

Metale

Tworzywa sztuczne

Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

Opakowania wielomateriałowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Meble i inne odpady wielogabarytowe

Zużyte opony

Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów komunalnych przewidywana do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę przez okres trwania umowy tj. od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 11200 Mg. Selektywnie zbierane odpady komunalne 2 750 Mg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę miasta w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Start

2019-01-01

End

2020-12-31

Additional information

I Cena ofertowa waga 60 % II Termin płatności faktury waga 20 % III Oferowana częstotliwość mycia pojemników do zbiórki odpadów w miesiącu lipcu i/lub wrześniu waga 20 % 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowiązany do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w pkt II 6.1 SIWZ

Main site or place of performance

Miasto Wałcz

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Fleet management, repair and maintenance services

Norway

Value: 3.8 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Machine tools operated by laser and machining centres

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Psychiatric hospital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone