This tender in no longer available.

Tender description

Vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugų pirkimas.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Sutarties projektas yra pateiktas konkurso sąlygų 7 priede.

Dalyvis, gavęs pranešimą apie su juo numatomą sudaryti pirkimo sutartį, privalo iki šios sutarties pasirašymo dienos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje garantiją arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 (penki) proc. paslaugų kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 11 (vienuolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šalims pasinaudojus sutartyje numatyta galimybe pratęsti paslaugų teikimo terminą, sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pratęstas tokiam terminui, kokiam yra pratęstas paslaugų teikimo terminas.

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti EBVPD, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų 15 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama konkurso sąlygų 4 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu).

Komisija tiekėją pašalina iš konkurso bet kuriame konkurso etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš konkursą ar jo metu jis atitinka bent vieną iš 15 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-06-07

09:45

Finansų ministerija, Lukiškių g. 2, Vilnius, 3 salė.

Vietos laikas
09:00
Data
2018-06-07
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip

Papildoma informacija

Electronic invoicing will be accepted
taip
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas

Vilnius

Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-04-26 Main CPV code 79419000

Bidding information

Bidding deadline

7 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 90,909

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 90,909

Vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugų pirkimo tikslas – stiprinti vertinimo gebėjimus siekiant aktyvesnio vertinimo rezultatų naudojimo sprendimų priėmimo procese.

Siekiant šio tikslo numatoma įgyvendinti 3 uždavinius:

1) įvertinti ES investicijų vertinimo rekomendacijų ir strateginių siūlymų panaudojimą, tobulinant viešąsias intervencijas;

2) organizuoti veiklas, skirtas vertinimo koordinavimui tobulinti;

3) organizuoti tarptautinę vertinimo konferenciją ir įgyvendinti kitas vertinimo sklaidos priemones.

Description of renewals

Paslaugos turi būti suteiktos per 11 (vienuolika) mėnesių nuo paslaugų pirkimo sutarties (toliau – sutartis) įsigaliojimo dienos. Sutarties šalims susitarus, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio terminui. Paslaugų teikimo terminas su pratęsimais negali būti ilgesnis nei 12 (dvylika) mėnesių.

Quality criterion

Paslaugų organizavimas (T3)

10

Main site or place of performance

Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Yes

12.0.2.-CPVA-V-203-01-0008

Price

30

Additional information

Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Media Analysis Services for the European Commission

Belgium

Value: 13.0 million Euro

Belgium : Brussels - Framework Contract to Support the European Platform Tackling Undeclared Work

Belgium

Value: 5.6 million Euro

United Kingdom : Liverpool - Printing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Market and economic research; polling and statistics

Norway

Value: Not specified

Belgium : Geel - Security Consulting Services

Belgium

Value: 180,000 Euro

Norway : Oslo - Guard services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone