This tender in no longer available.

Tender description

Dodávka, montáž a zprovoznění streamovací a záznamové techniky do 1 učebny a 1 ks přenosné streamovací zařízení včetně notebooku.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice: předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datum
2018-05-18
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
09:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-05-18

09:00

TUL, budova IC – 6. patro, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci účastníků, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého účastníka na jednu fyzickou osobu na základě předložené plné moci (či jiného adekvátního dokladu) a prokázané totožnosti (občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti).

Type of contest
Open

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

[email protected]

http://www.compet.cz

Jde o opakovanou zakázku
ne
Další informace

Zadavatel upřesňuje CPV kódy v souladu se Zadávací dokumentací a profilem zadavatele.

II.1.2) Hlavní kód CPV:

38653400-1, 32342412-3, 30195800-0, 30213100-6, 72261000-2, 72611000-6, 35125300-2, 35123100-3, 48500000-3, 32333000-6

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému:

Vlastní montáž bude zahájena maximálně do 30 kalendářních dnů od nabytí účinosti smlouvy, předání funkčního celku maximálně do 45 kalendářních dnů od nabytí účinosti smlouvy.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

[email protected]

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-04-16
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 38652120

Bidding information

Bidding deadline

18 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 989,000

Locations

Česká republika, Liberec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 989,000

Dodávka, montáž a zprovoznění streamovací a záznamové techniky do 1 učebny a 1 ks přenosné streamovací zařízení včetně notebooku.

Yes

Podpora rozvoje studijního prostředí na TUL

Additional information

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Podpora rozvoje studijního prostředí na TUL.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008541.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro