This tender in no longer available.

Tender description

Adásvételi szerződés alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére villamos energia beszerzése a 2019. évre.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § és a 16. §-ban foglaltakra is.

Kizáró okok előzetes igazolása:

A Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t elektronikus formában ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja ajánlattevők részére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül, ajánlattevő ezt köteles kitölteni.

Kizáró okok előírt módon történő igazolása ajánlattevő részéről:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a kizáró okok alább előírt igazolására:

A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Rendelet 8. § -a. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Rendelet 10. §-ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani,illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére.

Alkalmasságot igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (ajánlattevő) teszi meg.

Alkalmasságot nem igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania.

Minősített ajánlattevők kizáró okokkal kapcsolatos igazolása.

Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származójegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8. § és 10. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Dokumentáció ad részletes útbaigazítást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

M1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített (befejezett) összességében legalább 3 400 000 kWh értékű villamos energiaszállításáról szóló referenciával. A kívánt referencia több, de maximum 3 szerződésből állhat össze.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

P1. A Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának(villamos energia szállítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - az EEKD-ban foglalt - nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása:

A Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt pénzügyi alkalmassági feltételeket.Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont)

Pénzügyi alkalmassági feltételek előírt módon való végleges igazolása (Rendelet IV. fejezet):

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a pénzügyi alkalmassági feltételek P1. pontban előírt igazolásainak benyújtására. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Rendelet 19. § (3) bekezdésében,valamint a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő ez esetben is elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Ajánlattevő havonta kiállított, teljesítésigazolással ellátott számlája kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel számláját ajánlatkérő egyenlíti ki - figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseire - a nyertes ajánlattevő részére az adásvételi szerződésben megjelölt forint bankszámlájára történő átutalással.

A szerződés teljesítésére, és annak elismerésére, pénzügyi teljesítésére vonatkozóan Ajánlatkérő a Kbt. 135.§(1), (5), (6) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat kötelesek alkalmazni.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint HUF)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

P1. Ajánlattevő alkalmatlan:

Amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy Ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (villamos energia szállítása) megfelelő - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 120 millió Ft-ot.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (villamosenergia szállítása) szerinti referenciáit minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe,

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím, telefonszám / email / fax),

— a referencia tárgyának ismertetése,

— a teljesítés helye, ideje (kezdő - befejező időpont megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal),

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás módja:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnyilatkozatával.

Műszaki-Szakmai alkalmassági feltételek előzetes igazolása:

A Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont.)

Műszaki-Szakmai alkalmassági feltételek előírt módon való végleges igazolása.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek M1. pontban előírt igazolásainak benyújtására. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (4) bekezdésében,valamint a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő ez esetben is elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont)Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-11-08

12:00

EKR

An electronic auction will be used
igen
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Helyi idő
10:00
Additional information about electronic auction
Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Az árlejtés az árra, mint értékelési szempontra vonatkozik. További információkat a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
Dátum
2018-11-08
Type of contest
Open

Kiegészítő információk

További információk
1. A Kbt. 35. § (1) bekezdés alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 2. A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez a feltétel teljesíthető az előírt kizáró okokra illetve alkalmassági feltételekre vonatkozó előzetes nyilatkozat(minta) vonatkozó részének kitöltésével. 3. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a törvény erejénél fogva kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 4. A szakmai-műszaki alkalmasság igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely ezt alátámasztja. 5. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelel. 6. Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek iratmintáját az EKR tartalmazza. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (2) bek. alapján előírja az EKR-ben megadott elektronikus űrlap szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 8. A benyújtandó iratok további jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve, azonban a dokumentáció (illetve annak mellékletei) valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt elektronikus űrlapok tartalmazzák vagy amelyeket a Kbt. előír. 9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10-13. §-ai tartalmazzák. 10. Ajánlatkérő ajánlattevő nyertessége esetére nem teszi lehetővé gazdasági társaság illetve jogi személy alapítását, létrehozását. 11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnyilvántartásában ellenőrzi. 13. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) illetve végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési szerződésre a Ptk. előírásait is alkalmazni kell. 14.FAKSZ Endrédi Gábor 00387.15.Minősített Ajánlattevők vonatkozásban hivatkozunk a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra, a vonatkozó rendelkezések figyelembevételére Ajánlattevők részére.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
E hirdetmény feladásának dátuma
2018-10-01
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem Main CPV code 09310000

Bidding information

Bidding deadline

8 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

HUF 1

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF 1

Általános felhasználású villamos energia vétele 4 607 760 kWh/év mennyiségben a 1.1 2018. 00:00 CET - 31.12 2018. 24:00 CET közötti időszakban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményei részére teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend átadási kötelezettség nélkül számított szerződés keretében.

Az energiaszolgáltatási igény folyamatos.

A villamos energia átadási helye: a magyar villamos energia átviteli hálózat.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a hatékony és felelős gazdálkodás elve szerint így kedvezőbb ár érhető el.

A II.2.5) pontban meghatározott értékelési szempont egyedül az ár, tekintve hogy az áru a jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, további minőségi szempontok nem játszanak közre a kiválasztásban

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az áfát, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Start

2019-01-01

Description of options

Ajánlatkérő a tervezett 4 607 760 kWh / év fogyasztást meghaladóan még + 20 % opcionális mennyiséget - 921 552 kWh / év - hívhat le egyoldalú nyilatkozat formájában a nyertes szállítótól az ajánlatában megadott szerződéses áron. Az előirányzott opciós mennyiség több részletben is lehívható. A vételi opció lehívása az éves villamos energia fogyasztás függvénye. A vételi joggal érintett mennyiség igénybe vételének elmaradása esetén ajánlattevő részéről pótdíj, kötbér nem érvényesíthető.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

NKE Ludovika Campus, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. és NKE Víztudományi Kar, 6500 Baja, Bajcsy Zsilinszky út 14-16.

Ezeken belül a többi helyszínt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

Additional information

A II.1.5) és II.2.6) pontokban jelzett becsült érték (1 HUF) csak a felhívás űrlapjának sajátosságai miatt került beírásra.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Wood fuels

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Steam, hot water and associated products

Norway

Value: 80.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Lead batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Greenock - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Cyprus : Nicosia - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Cyprus

Value: 295,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Fuels

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 16.0 million Denar

Belgium : Brussels - Support for the Implementation of the Provisions on ILUC Set out in the Renewable Energy Directive

Belgium

Value: 3.6 million Euro