This tender in no longer available.

Tender description

Tárgyi szállítási szerződés magában foglalja az oszlopok (és oszlopcsonkok) gyártását, szállítását, beleértve a csavarok, és anyák, alátétek és biztosító elemek szállítását is. Ajánlatkérő tárgyi eljárás során összesen 3 513 229 kg (a 2.tételként meghatározott opciós mennyiséget beleértve) becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártását, szállítását kívánja beszerezni,a KD-ben részletezett műszaki adatok szerint.

A fenti összmennyiség részletezése, tételes bontásban:

1. tétel:2 261 895 kg-Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)

2. tétel:413 991 kg-Albertirsa ÜRK (opciós mennyiség)

3. tétel:55 964 kg-Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)

4. tétel:781 379 kg-Sajószöged ÜRK (alapmennyiség)

Ajánlatkérő opciós mennyiségként, 2. tételként igényt tart az alapmennyiségen felüli további 413 991 kg becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártására, szállítására is, az Albertirsa ÜRK rendeltetési hely tekintetében a KD-ben részletezett műszaki adatok szerint.

A részletes műszaki adatokat a KD tartalmazza.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, adózott eredménye a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül több mint 1 évben negatív volt, vagy amennyiben AT a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív. A R. 19. § (2) alapján a később, illetve újonnan létrejött GSZnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a GSZ nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (távvezeték oszlopanyag szállítása) származó áfa nélkül számított árbevétele összesen nem éri el az a nettó 100 000 000 HUF-ot.

P/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben a felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben a közbesz. tárgya (lásd P1) pontot) szerinti - áfa nélkül számított- árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a 33,3 millió HUF összeget (Nettó). Ha az AT az AK által előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az AT úgy tud megfelelni a P2) pontban rögzített feltételnek, ha a közbesz. tárgyából (lásd P1) pontot) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a P1) pontban rögzített összeget, különben alkalmatlan a szerződés teljesítésére.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-ben foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bek, R 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek). Ajánlatkérő az ESPD IV. részében részletes információk megadását kéri.

Kapacitásszervezet esetben az érintett szervezetek mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD is benyújtandó.

Azon AT, akiket AK az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), (6) bekezdéseire is.

P/1. A R. 19.§(1)b) alapján a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját(B) egyszerű másolatban. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

P/2. A R. 19. § (1) c) alapján AT nek be kell nyújtania nyilatkozatát az AF feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti - áfa nélkül számított- árbevételről. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza. Közös AT-k esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. AT-k a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 1 db vagy több, összesen legalább nettó 1 500 000 kg mennyiségű távvezetéki oszlopanyag szállítására vonatkozó referenciával.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, az AK csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági társaságra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik EN 1090 vagy azzal egyenértékű üzemi gyártásellenőrzési rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, továbbá a szabványban rögzítettekkel egyenértékű üzemi gyártásellenőrzési intézkedésekkel.

M/3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a szállítandó távvezetéki oszlopok gyártását lefedő EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, továbbá a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), közös AT, alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban: AIRGSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, 3-4. §, 6-8, 10; 12-16. §-a szerint kell igazolnia az AT-knek.

— az ajánlat (továbbiakban: AJ) benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá. Az ESPD-t az R 4. §-a alapján kell kitölteni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az AK felhívására - a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a R 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek a Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezettek szerint kell igazolniuk, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.

— Ha az AT, közös AT az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az AJ részeként be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó ESPD dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése],

— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.

A kizáró okok tekintetében benyújtott igazolások keltezésére irányadóak az R. 1. § (7) bekezdésében foglaltak. AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon AT-t, közös AT-t, AV-t, vagy az AIRGSZ-t, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-ben foglalt nyilatkozatát benyújtani (R.1.§(1)bek, 5.§(1)bek). Ajánlatkérő az ESPD IV. részében részletes információk megadását kéri.

Azon AT-k, akiket AK az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4),(6) bek-re is.

M/1. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A R. 21. § (1) bek a) p. alapján az AT ajánlatának tartalmaznia kell az AT vonatkozó, szakmai alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait. A felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, (a teljesítés ideje tekintetében a kezdő és befejező időpont feltüntetése is szükséges) a közbeszerzés tárgyának megfelelő (távvezetéki oszlopanyag szállítása) referenciák ismertetése. (R.22. § (1),(4) bek.). Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

M/2. A R. 21. § (1) bek. c) alapján nyilatkozat arról, hogy rendelkezik az EN 1090 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő üzemi gyártásellenőrzési rendszer működtetésével, valamint csatolnia kell a vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó tanúsítvány másolatát, továbbá a szabványban rögzítettekkel egyenértékű üzemi gyártásellenőrzési intézkedések egyéb bizonyítékait.

M/3. A R 21. § (1) bek. e) alapján nyilatkozat arról, hogy rendelkezik EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, a szállítandó távvezetéki oszlopanyagok gyártását teljes mértékben lefedő, tanúsított minőségirányítási rendszer működtetésével, valamint csatolnia kell a vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó tanúsítvány másolatát, továbbá a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. A gyártók tanúsítványának másolata is elfogadásra kerül.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bek., különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bek-re is).AT alkalmasságát a R. 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja. Az alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6).Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-05-23

11:00

MAVIR ZRt. 1031 Budapest, Anikó utca 4. 2IR-43 sz. tárgyaló.

Kbt. 68. § alapján.

Helyi idő
11:00
Dátum
2018-05-23
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen

Kiegészítő információk

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-04-13
Electronic payment will be used
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség. ATket terheli. A KD rendelkezésre bocsátásának módja: A KD a KBA rendszerében http://www.kozbeszerzes.hu címen teljeskörűen elérhető. AK̋ felhívja AT̋k figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot a KBA rendszerében http://www.kozbeszerzes.hu címen tesz elérhetővé.

Az eljárásban való részvétel feltétele ajánlati biztosíték nyújtása az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték mértéke 2 800 000 HUF, vagy 9030 EUR. Biztosítéki formák: Kbt. 54.§(2) bek szerint.. Bszlára történő befizetés esetén a banki átutalás másolata az ajánlathoz csatolandó. AK bankszámlaszáma HUF átutalásnál: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-90010211 (IBAN HU95 1091 8001 0000 0024 9001 0211).

EUR átutalásnál: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-90010228 (IBAN HU24 1091 8001 0000 0024 9001 0228).

Az aláírások hitelességének megállapításához csatolandó az AT, az AIRGSZ az R. 1. § (7) alapján valós tartalmú cégkivonata, valamint az aláíró személyek aláírási címpéldánya/aláírás-mintája. Részletek a KD-ban.

AK a dokumentumokat egyszerű másolati pld-ban is elfogadja, kivéve az ajánlattételi nyilatkozatot, bank/biztosító által nyújtott garanciát és a kezességvállalásról szóló nyilatkozatokat. Ezek eredeti vagy hiteles másolati pld-ban csatolandók.

Az AT-t írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton, papíralapon 1 eredeti, és 2 az eredeti papíralapú pld-nyal mindenben megegyező elektronikus másolati (CD/DVD-n) pld-ban nyújtandó be.

Személyes benyújtás:

Munkanap 8-15 óra között: Lásd AF I.3) pontját.

Bontás napja 8-11 óra között: Lásd AF IV.2.7) pontját.

A postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az AT-t terheli.

Felhívjuk figyelmüket az R 30.§(3)bek-ére. Az AF alkalmassági feltételei az R 28.§(1-5)bek-e alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, így a minősített AT-knek az R 30.§(4)bek szerint kell eljárniuk. A nem HUF-ban megadott árbevételi adatok összegek átszámítása a felhívás TED-ben való közzétételének napján érvényes MNB árfolyamon történik.

AZ AJ-hoz csatolni kell az AT:

— Kbt.66.§(2) és (4)bek szerinti nyilatkozatát,

— Kbt.66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú is).

Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részét, mely teljesítéséhez AT AV-t kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AVat. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7), Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bek.

Értékelési szempont: Legjobb ár-érték arány.

Mindkét részszempont esetén: módszer: relatív, ponthatárok:1-100. Módszer részletezése KD-ban.

Az AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, az értékelési sorrendben legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bek szerinti információkat.

A hiánypótlás, felvilágosítás Kbt. 71. §-a alapján.

Ajánlatban korábban nem szereplő GSZ hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében egy körben rendel el hiánypótlást. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.

A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték nyújtásáról AT nyilatkozni köteles.

Ha AT-nél változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor az R13.§-a szerint kell eljárni.

Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Valamennyi beszerzendő termék műszakilag hasonló, az egységes koordináció az egységes teljesítési ütemezés és a szavatossági igények egységes kezelése miatt, a műszaki gazdasági ésszerűség szempontjait figyelembe véve a részekre történő ajánlattétel biztosítása AK részéről nem elfogadható.

FAKSZ.: Dr. Zábreczky Zoltán, l.szám: 00902, Dr. Rátky Miklós, l.szám: 00633.

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 44212222

Bidding information

Bidding deadline

23 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

HUF 1

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF 1

Tárgyi szállítási szerződés magában foglalja az oszlopok (és oszlopcsonkok) gyártását, szállítását, beleértve a csavarok, és anyák, alátétek és biztosító elemek szállítását is.

Ajánlatkérő tárgyi eljárás során összesen 3 513 229 kg (a 2. tételként meghatározott opciós mennyiséget beleértve) becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártását, szállítását kívánja beszerezni, a Közbeszerzési Dokumentumok körében részletezett műszaki adatok szerint.

A fenti összmennyiség részletezése tételenként bontásban a következőképpen alakul:

1. tétel: 2 261 895 kg - Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)

2. tétel: 413 991 kg - Albertirsa ÜRK (opciós mennyiség)

3. tétel: 55 964 kg - Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)

4. tétel: 781 379 kg - Sajószöged ÜRK (alapmennyiség)

Ajánlatkérő opciós mennyiségként 2. tételként igényt tart az alapmennyiségen felüli további 413 991 kg becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártására, szállítására is, az Albertirsa ÜRK rendeltetési hely tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok körében részletezett műszaki adatok szerint.

A részletes műszaki adatokat a Közbeszerzési Dokumentumok között található „Műszaki specifikáció” dokumentuma és egyéb mellékletei tartalmazzák.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, mennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Quality criterion

Jótállás időtartama (Az előírt 36 hónapos jótállási időn túli jótállási idő vállalása (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke. 60 hónap, ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 36 hónap)
)

5

End

2019-04-30

Description of options

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzés keretein belül opciós (feltételes) mennyiségként igényt tart az alapmennyiségen felüli további 413 991 kg becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártásárára, szállítására is, a Közbeszerzési Dokumentumok körében részletezett műszaki adatok szerint, és a szerződéstervezetben rögzített feltételek mellett.

Ajánlatkérő az opciót a szerződés véghatárideje előtti második hónap 10. napjáig egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni.

Start

2018-08-01

Price

95

Main site or place of performance

Albertirsa ÜRK, Sajószöged ÜRK.

Additional information

A felhívás II.2.6. pontjában megadott becsült érték nem jelen eljárás tényleges becsült értéke (technikai okok miatt került megadásra.).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wolverhampton - Cargo handling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Norway : Tromsø - Textile fabrics and related items

Norway

Value: 5.5 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro

Norway : Tromsø - Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Portishead - Scaffolding

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

Norway : Stavanger - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Portishead - Carpets

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 369,000 Pound Sterling