This tender in no longer available.

Tender description

Vállalkozási szerződés keretében a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán" című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt kiviteli terveinek elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerződéses feltételei szerint.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Fő finanszírozási feltételek:

— az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: Forint (HUF),

— a szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú,

— a díj megfizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) (6) és (9) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-aiban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, szállítói finanszírozás szabályai szerint, a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint,

— Min. 6 részszámla benyújtására van lehetőség, az egyes részszámlák értéke min. a teljes szerződéses ár 10 %-a,

— ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét a 272/2014. (XI. 5.) Kr. vonatkozó rendelkezései szerint, a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékben biztosítja,

— ajánlattevő köteles figyelembe venni a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

P/1-P/3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— számla száma,

— mióta vezeti a számlát,

— a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom szerint.).

Jelen pont szerinti vizsgálat kiterjed a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra is, mely számlák tekintetében ajánlatkérő elfogadja megszűnés dátumát követően kelt, számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen pont szerinti tartalmú nyilatkozatot az alkalmasság igazolására.

P/2. A Kr. 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.

A Kr. 19. § (2) szerint, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

P/3. A Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, valamint közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M/1-M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy ajánlatkérő a Kr. 22. § (5) bekezdésének megfelelően jár el. Olyan közös ajánlattevőként teljesített referenciák esetében, melyek - a teljesítés oszthatósága miatt - kiállíthatók az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a felhívás III.1.3.) M/2. pont tekintetében megajánlott adott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság is igazolhatja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró okra. A Kbt. 67. § (1) - (3) bekezdés szerint szükséges a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat(ok) ajánlatba történő csatolása. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők külön kötelesek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozataikat megtenni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az ajánlatban a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

További feltételek:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényének előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat nyújtandó be, melynek IV. részében szereplő részletes információk megadását Ajánlatkérő nem kéri. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényének Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolására - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített.

M/1.a) olyan referenciával, vagy referenciákkal mely(ek) tartalmaz(nak) legalább összesen 250 000 m

2

mennyiségű humuszterítést, valamint legalább összesen 450 000 m

3

mennyiségű árvízvédelmi töltés építést és/vagy felújítást, valamint legalább összesen 15 600 m

2

töltéskorona burkolat készítést.

M/1.b) olyan referenciával, vagy referenciákkal mely(ek) tartalmaz(nak) legalább összesen 100 000 m

2

mennyiségű terület hullámtérrendezést és/vagy növényirtási feladatok ellátását, valamint összesen legalább 100 000 m

2

területű füvesítési feladatok ellátását, amely tartalmazott rézsűs felületen elvégzett füvesítést is, valamint legalább összesen legalább 10 000 m2 hullámtéri véderdő telepítését.

M/1.c) olyan referenciával, mely tartalmaz legalább 1 db, legalább 5 m

3

/s áteresztő képességű vízépítési műtárgy építését a meglévő elbontásával.

Az III.1.3. M/1. a) pontban foglalt alkalmassági feltételnek való megfelelés legfeljebb összesen 3 db szerződéssel igazolható. Az III.1.3. M/1. b) pontban foglalt alkalmassági feltételnek való megfelelés legfeljebb összesen 3 db szerződéssel igazolható. Az III.1.3. M/1. c) pontban foglalt alkalmassági feltételnek való megfelelés legfeljebb összesen 1 db szerződéssel igazolható.

A referenciák között az átfedés megengedett.

A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 23. § (1)-(2) bekezdésének előírásait alapul véve jár el.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M/2.a) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1, melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pontja szerinti (MV-VZ) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,

M/2.b) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1, melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti (VZ-TER) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M/2.c) 1 fő természetvédelmi szakértővel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZTVE (Természetvédelmi szakterület élővilágvédelem részterülete) vagy azzal egyenértékű, szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel.

Egy szakember egyszerre egy pozícióra jelölhető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt III.1.3) M/1-M/2. műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési és/vagy vízrendezési és/vagy vízgazdálkodási tevékenység) származó nettó árbevétele nem éri el az összesen 7 000 000 000,- HUF összeget.).

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes nettó árbevétele összesen nem éri el a 9 300 000 000,- HUF összeget, valamint a közbeszerzés tárgyából (vízépítési és/vagy vízrendezési és/vagy vízgazdálkodási tevékenység) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 7 000 000 000,- HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1-P/2. pontokban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P/3. pontokban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/2-P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdés előírásaira.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-02-27
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
15:00
Az ajánlati kötöttség végső dátuma
2018-04-27
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-02-27

15:00

CORDICT Kft. (1012 Budapest, Attila út 79. I/7.).

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. A szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az „Ár” szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. továbbiakban: Útm.) 1. melléklet A.1.ba) pontja szerinti arányosítás. A szakember-tapasztalatot vizsgáló „minőségi kritérium” értékelési szempontok közül valamennyi esetében az Útm 1. melléklet A.1.bb)pontja szerinti arányosítás a dokumentációban meghatározottak szerint.

3. A III.1.2) P/1-P/3. és III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

4. Ajánlattevő csatolja valamennyi bankszámlaszámát és számlavezetőt tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát a dokumentáció szerint.

5. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 9 millió HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— az ajánlatkérő 10032000-00319841-30005204 számú számlájára történő befizetéssel, vagy átutalási megbízással vagy átutalással (befizetés helye: Magyar Államkincstár),

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), befizetés esetén ezt igazoló okirat,

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

A rendelkezésre bocsátást igazoló dokumentumot az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni.

6. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

7. Az „Ár” szempontja tekintetében a tartalékkeret nélküli, Egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.

8. A szerződéses feltételek a FIDIC ún. „Sárga könyv” (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) figyelembevételével kerültek meghatározásra.

9. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a vállalkozói javaslatához igazodó ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetését) beárazva, valamint a dokumentáció előírásai alapján elkészített vállalkozói javaslatát.

10. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Panácz István (lajstromszám: 00037)

11. Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-01-12
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A „VI.3) További információk:” pont kiegészítése:

12. A szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási tanúsítvány, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) rendszerszabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása.

13. Amennyiben az ajánlatba csatolt, árazott ajánlati ár bontásában a tervek elkészítésének vonatkozásában megajánlott összeg meghaladja a nettó 173 228 347 HUF értéket, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete 3.12.1 pontjában meghatározott maximális mérték figyelembe vételével az ajánlatot - a Kbt. 73. § (6) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében - ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

14. „A felhívás III.1.3 M/2.a) pontnak megfelelő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt irányításában szerzett vízépítési szakmai tapasztalata (Max. 36 hónap)” értékelési szempont esetén a III.1.3. M/2.a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt irányításában szerzett szakmai tapasztalatának időtartamát vizsgálja ajánlatkérő. Amennyiben a megjelölt szakember legalább 36 hónap I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt irányításában szerzett szakmai tapasztalattal bír, úgy ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap, a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően. Ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag az alkalmasság igazolására bemutatott szakember ajánlható meg.

15. „A felhívás III.1.3 M/2.b) pontnak megfelelő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt kiviteli tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (Max. 36 hónap)” értékelési szempont esetén a III.1.3. M/2.b) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt kiviteli tervezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartamát vizsgálja ajánlatkérő. Amennyiben a megjelölt szakember legalább 36 hónap I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt kiviteli tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal bír, úgy ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap, a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően. Ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag az alkalmasság igazolására bemutatott szakember ajánlható meg.

16. „A felhívás III.1.3 M/2.c) pontnak megfelelő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett szakterület szerinti szakmai tapasztalata (Max 36 hónap)” értékelési szempont esetén a III.1.3. M/2.c) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett szakterület [297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZTVE (Természetvédelmi szakterület élővilág-védelem részterülete)] szerinti szakmai tapasztalatának időtartamát vizsgálja ajánlatkérő. Amennyiben a megjelölt szakember legalább 36 hónap I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett szakterület [297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZTVE (Természetvédelmi szakterület élővilág-védelem részterülete)]szerinti szakmai tapasztalattal bír, úgy ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap, a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően. Ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag az alkalmasság igazolására bemutatott szakember ajánlható meg.

Main CPV code 45240000

Bidding information

Bidding deadline

27 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

Vállalkozási szerződés a "VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán" című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére.

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

A projekt az árvízvédelem legjobb gyakorlatának ajánlásait szem előtt tartva, az árvízi biztonság javítását és az árvízi kockázatok csökkentését tűzi ki célul a Tisza völgyében élő emberek és javaik, valamint az ipari, gazdasági létesítmények és a projektterületen fekvő mezőgazdasági területek védelme érdekében. A tervezett fejlesztések közvetlenül szolgálják azt a VTT-ben meghatározott célt, mely szerint cél a tározók megépítése és a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1,0 m-rel való csökkentése.

Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:

— Kivitelezési tervdokumentáció,

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.).

Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai (tájékoztató mennyiségek):

— Töltésbontás 473 509 m

3

,

— Töltésépítés 998 474 m

3

,

— Koronaburkolat építése 20 802 m

2

,

— Anyagnyerőhely rekultivációja vízszintszabályozó műtárgy kiépítésével 39 ha,

— 132 kV-os elektromos légvezeték oszlop áthelyezése: 4 db,

— Kisköre-Szolnok közötti KÖTIVIZIG kábel teljes hosszon történő kiváltása mikrohullámú átjátszó állomással (torony) 1 db,

— Csatorna kotrása: 1986 m

3

,

— Gaztalanító kaszálás 348 600 m

2

,

— Irtási munkák (Bozót és cserjeirtás, fakitermelés tuskózással) 550 000 m

2

,

— Nyárigát bontása 42 881 m

3

,

— Terelő töltések építése 20 743 m

3

,

— Töltésépítés bukós műtárgyakon 46 866 m

3

,

— Bukós műtárgyak építése 1 680 m,

— Új műtárgyak építése a meglévők elbontásával 5 db (műtárgyanként 6.92 m

3

/s áteresztő képesség),

— Műtárgyépítés 2 db ártéri híd,

— Tereprendezés 51 254 m

3

,

— Lejárórámpák elbontása, átépítése, összekötőút építése 5 588 m

3

,

— Hullámtéri terület tisztítása 82 ha (ebből Bozót és cserjeirtás, fakitermelés tuskózással 24 ha, ebből művelési ág váltás 17 ha),

— Övzátonyok bontása 37 891 m

3

,

— Humuszterítés: 1 045 947 m

2

,

— Füvesítés: 3 199 326 m2, amely tartalmaz rézsűs felületen elvégzett füvesítést is,

— Hullámtéri véderdő telepítés: 26,14 ha.

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-a mértékű, de legfeljebb nettó 88 228 347,- HUF tartalékkeretet biztosít.

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

Description of options

Az igen válasz technikai adat, ajánlatkérő nem biztosít opciót.kizárólag a felhívás egyéb pontjaiban a karakterkorlátozás miatt nem.szerepeltethető szöveg elhelyezése érdekében került sor erre.

Ajánlatkérő a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a tervezés és kivitelezés szoros kapcsolata, valamint a költséghatékonyság szempontja nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A tervezés és kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. A gazdasági, műszaki, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok és komplex projektfelelősség, egységes árvízi védekezés biztosítása) is figyelembe véve ésszerűtlen lenne a rész-ajánlattétel biztosításának előírása. A felhasználandó és kitermelendő, töltésépítéshez használandó anyagok beépítésének organizációja során a kivitelezés egyes helyszínein átfedés keletkezhet, mely alapján a részekre bontás nem ésszerű, továbbá minőségi és gazdasági előnyt jelent a projekt megvalósulása szempontjából, ha ezen anyagnyerőhelyek egy vállalkozó kezelésében vannak, mint munkaterület.

A „VI.3) További információk:” pont kiegészítése:

17. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelőként szerződő ajánlatkérő a Szerződés Elfogadott Végösszege és a Szerződéses Ár 100,000000 %-át a "VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán" című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt keretében elnyert az Európai Unió, valamint a Magyar Állam által biztosított támogatásból finanszírozza.

18. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: előlegvisszafizetési-biztosíték, teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték, késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér, felelősségbiztosítás.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen felhívás "II.2.5) Értékelési szempontok" pontban megadott 3. számú Minőségi kritérium a karakterkorlátra tekintettel rövidítésre került. A 3. számú Minőségi kritérium rövidítés nélkül az alábbi: "A felhívás III.1.3 M/2.c) pontnak megfelelő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonalhoz kapcsolódó vízépítési projekt előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett szakterület szerinti szakmai tapasztalata (Max. 36 hónap)".

Yes

KEHOP-1.4.0-15-2016-00014

Main site or place of performance

Besenyszög, Vezseny, Tiszajenő, Martfű, Tiszaföldvár, Lakitelek, valamint Tiszaug közigazgatási területe.

Quality criterion

A felh. III.1.3 M/2.c) pontnak megf. szakember I. r. árvízv. védvonalhoz kapcs. vízép. projekt előkészítésében és/vagy megvalósításában szerz. szakterület szerinti szakmai tapasztalata (Max 36 hónap)

10

Price

70

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Architectural, construction, engineering and inspection services

Ireland

Value: 450 Euro

United Kingdom : Swansea - Lifts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Installation services of electrical and mechanical equipment

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Road bridge construction work

Ireland

Value: Not specified