This tender in no longer available.

Tender description

„Доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“, за срок от 24 месеца“. В предмета на поръчката се включва доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, както и монтаж, демонтаж, баланс на гуми, изправяне на джанти и др. на превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“. Пълно описание на предмета на поръчката, както и на необходимите гуми за МПС по размер, цолаж и количество се съдържа в Техническата спецификация — Приложение № 9 от документацията за участие.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на офертите.

* Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, се разбира доставка на гуми за мотоциклети, автомобили, микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.).

** „Изпълнена“ е тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.

2. Участникът трябва да разполага с минимален брой персонал, а именно минимум 1 (едно) лице, притежаващо професионална компетентност за извършване предмета на настоящата процедура.

3. Участникът трябва да има на разположение минимум 1 (един) обект — автосервиз (собствен и/или нает) на територията на гр. Ардино и/или гр. Кърджали.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участникът следва да представи:

1. списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП. В случай че в списъка фигурират дейности, извършени от участника, като част от обединение или като подизпълнител, участникът следва да декларира стойността на изпълнените от него такива. Когато в списъка са посочени дейности, чието изпълнение е започнало преди периода, обхващащ последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата за участие, то участникът следва да декларира стойността на изпълнената част, попадаща в изискуемия период.

2. списък — декларация на персонала, който ще изпълнява поръчката, и /или на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

3. списък — декларация на сервизната/ите база/и за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

Условия за изпълнение на поръчката

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника в процедурата, определен за изпълнител. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител при условие, че участникът, определен за изпълнител:

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 70 от ППЗОП;

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора — 3 процента от стойността на договора;

г) на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП при сключване на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-04-26

10:00

В административната сграда на ТП „ДГС Ардино“ на адрес: град Ардино, ул. „Републиканска“ № 7.

Получените оферти се отварят на публично заседание на назначената комисия. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата
2018-04-25
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:00

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-03-20
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures

Обжалвания, свързани с настоящата процедура, се извършват по реда на глава двадесет и седма „Производство по обжалване“ от Закона за обществените поръчки. Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

Main CPV code 34351100

Bidding information

Bidding deadline

25 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 3,000

Locations

България, Ардино

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 3,000

„Доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“, за срок от 24 месеца“. В предмета на поръчката се включва доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, както и монтаж, демонтаж, баланс на гуми, изправяне на джанти и др. на превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“. Пълно описание на предмета на обществената поръчка и на необходимите гуми за МПС по размер, цолаж и количество се съдържа в Техническата спецификация — Приложение № 9 от документацията за участие.

Main site or place of performance

Сервизна база на изпълнителя (собствена или наета) на територията на град Ардино и/или град Кърджали.

Additional information

Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите на участниците е „най-ниска цена“. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Комисията прилага метода за оценка на всички оферти, отговарящи на критериите за подбор, съгласно посочената Методика — Приложение № 10 от документацията.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Antrim - Agricultural machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Horten - Road-sweeping vehicles

Norway

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) — Southern Europe

Portugal

Value: 1.9 million Euro

United Kingdom : Swansea - Macadam, tarmac and tar sands

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery

Malta

Value: 1.1 million Euro

Ireland : Trim - Trailers

Ireland

Value: 330,000 Euro