This tender in no longer available.

Tender description

De opdracht bestaat uit het leveren van één (1) WTS-500 voertuig (4x4 aangedreven) inclusief het volledige onderhoud wat onderdeel uitmaakt van de aanbesteding. Het voertuig dient binnen 9 maanden na definitieve gunning opgeleverd te worden. Het voertuig zal worden gebruikt om in buitengebieden, daar waar de bluswatervoorziening matig of slecht bereikbaar is, eenheden te voorzien van bluswater. Het voertuig zal als nevenfunctie het verzorgen van ontsmetting binnen de Veiligheidsregio IJsselland hebben.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Geen crimineel verleden,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen vervalsing mededinging,

— Geen belangenconflict,

— Geen valse verklaringen,

— Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Technische- en beroepsbekwaamheid,

— Waarborgen kwaliteit.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-06-22
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
14:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-06-22

14:05

Zwolle.

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Electronic invoicing will be accepted
ja
Periodieke opdracht
neen
Nadere inlichtingen

Toelichting op II.2.5) Gunningscriteria.

Er wordt gegund op basis van: Beste Prijs Kwaliteit Verhouding, gelet op de in het beschrijvend document gestelde gunningscriteria en bijbehorende wegingen.

Toelichting op III.1.2) Economische en financiële draagkracht.

Eisen m.b.t. economische en financiële draagkracht:

— Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen, te waarborgen,

— Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de opdracht, en in voorkomend geval de verlenging daarvan, besteksconform uit te voeren,

— Aan inschrijver zijn geen claims bekend en voor zover hem bekend, zijn gedurende de periode van de uitvoering van de overeenkomst geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen,

— De laatst aan inschrijver afgegeven accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf,

— Inschrijver heeft zich passend verzekerd tegen beroepsrisico’s.

Toelichting op III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid.

* Referenties - Inschrijver dient per onderstaande competentie een referentie te overleggen met een omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd:

1. 1. Ervaring met het leveren van een hulpverleningsvoertuig of voertuig voor hulpverleningsdiensten (chassis met opbouw voor hulpdiensten) in aard (watertransport) vergelijkbaar met het gevraagde binnen deze aanbesteding.

Deze referentie voldoen aan de volgende eisen:

* De referentie is niet ouder dan drie jaar, gerekend vanaf de datum van sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding.

Voor de overige voorwaarden en verdere toelichting verwijzen wij u naar de aanbestedingsstukken.

* Waarborgen kwaliteit - Inschrijver treft voldoende maatregelen om kwaliteit te waarborgen gerelateerd aan het gestelde en gevraagde in dit beschrijvend document.

* Inschrijver beschikt over een serviceorganisatie in Nederland voor het verrichten onderhoud en reparatie werkzaamheden.

* Inschrijver treft voldoende maatregelen inzake milieubeheer gerelateerd aan het gestelde en gevraagde in dit beschrijvend document.

* Omschrijving van dat gedeelte van de opdracht dat Inschrijver eventueel in onderaanneming wil geven.

* Inschrijver is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister in de lidstaat waar hij is gevestigd.

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen.

Er wordt gegund volgens het principe gunnen op waarde. Dit is nader uitgewerkt in de aanbestedingstukken. Per gunningcriterium is de maximale waardevermindering op de prijs in EUR aangegeven. De waarde 1 EUR als aangegeven bij de prijs, dient niet te worden gelezen als de prijs, maar als de factor is waarmee bij de ingediende prijs wordt gerekend.

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-04
Beroepsinstantie

Rechtbank Zwolle

Schuurmanstraat 2

Zwolle

8011 KP

+31 883615555

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Paginas/default.aspx

Precise information on deadline(s) for review procedures

Binnen 20 kalenderdagen na de datum van de mededeling van de gunningsbeslissing.

Main CPV code 34144200

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Zwolle

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De opdracht bestaat uit het leveren van één (1) WTS-500 voertuig (4x4 aangedreven) inclusief het volledige onderhoud (15 jaar) wat onderdeel uitmaakt van de aanbesteding. Het voertuig dient binnen 9 maanden na definitieve gunning opgeleverd te worden. Het beschikbare budget voor dit voertuig bedraagt 242 000 EUR exclusief 21% BTW (292 820 EUR inclusief BTW). Dit budget geldt alleen voor het voertuig. Het volledige onderhoud valt buiten dit budget.

Main site or place of performance

Lemelerveld.

Price

100

Quality criterion

Kwaliteit

100

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Brumunddal - Motor scooters and cycles with auxiliary motors

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Snow-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Miscellaneous services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 380.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Transport services (excl. Waste transport)

Malta

Value: Not specified

Ireland : Inchicore - Application work of protective coatings

Ireland

Value: Not specified