This tender in no longer available.

Tender description

Het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 14 jaar na realisatie instandhouden van de infrastructuur Rijkswaterstaat binnen het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Het project bestaat in hoofdzaak uit:

1) Het verbreden van rijstroken ter plaatse van het knooppunt Holendrecht-zuid en het knooppunt Badhoevedorp;

2) Het realiseren van een verdiepte ligging met 3 overkappingen;

3) Het realiseren van nieuwe kunstwerken;

4) Het realiseren van een beweegbare brug;

5) Het aanpassen van bestaande kunstwerken;

6) Het realiseren, aanpassen en verwijderen van geluidsmaatregelen;

7) Het uitvoeren van mitigerende maatregelen voor natuur en landschappelijke inrichting;

8) Het in standhouden van de waterhuishouding;

9) Het amoveren van objecten;

10) Het in standhouden van de infrastructuur van Rijkswaterstaat en van derden gedurende de realisatie.

Voor een nadere omschrijving van het project, de uitdagingen en doelstellingen wordt verwezen naar de Aanbestedingsleidraad.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Type procedure
ja
Datum
2018-03-07
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
15:00
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-03-29
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
ja

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: [email protected]

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Voor alle termijnen is TenderNed leidend. Bij andere tegenstrijdigheden tussen aankondiging en aanbestedingsleidraad prevaleert de Nederlandstalige versie van de aanbestedingsleidraad.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het modelformulier verzoek tot deelneming dat is gevoegd bij het de Aanbestedingsleidraad.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

In afwijking van art 4.4.10 van de ARW 2016 worden bij de aankondiging alleen de voor de aanmelding relevante aanbestedingsstukken verstrekt. Op het moment van het verzoek tot deelneming worden de resterende aanbestedingsstukken verstrekt.

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

Beroepsinstantie

Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage

Den Haag

[email protected]

http://www.rijkswaterstaat.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-01-31
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 45200000

Bidding information

Bidding deadline

7 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Utrecht

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

Description of options

Zie aanbestedingsleidraad.

Main site or place of performance

Amstelveen

Quality criterion

Kwaliteit

0

Price

0

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Banking services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Molde - Engineering services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Building consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Laboratory services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Holmestrand - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified