This tender has expired.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti audiovizuální tvorby, prostřednictvím které budou propagovány společnosti ze Skupiny ČEZ, a to u různých cílových skupin.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek
Kvalifikační předpoklady jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00
Datum
2018-11-13

Doplňující informace

Další informace

V případě této veřejné zakázky se jedná o jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou doručí zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace. Následně bude (v souladu s § 111 ZZVZ) provedeno snížení počtu kvalifikovaných účastníků na 6 v souladu s podmínkami pro snížení počtu kvalifikovaných účastníků uvedených v části 2 Zadávací dokumentace, a to dle celkového součtu finančních objemů veškerých doložených referenčních zakázek s minimální celkovou hodnotou každé zakázky 3 000 000 CZK. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci a umístí se na 1. - 6. místě dle kritérií pro snížení počtu kvalifikovaných účastníků uvedených výše, vyzváni k podání předběžných nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Lhůta pro podání předběžných nabídek bude stanovena ve výzvě k podání předběžných nabídek zaslané příslušným dodavatelům. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 61 odst. 8 ZZVZ, že o předběžných nabídkách nemusí být jednáno, a že veřejná zakázka může být zadána již na základě předběžné nabídky. Otevírání Předběžných nabídek/Nabídek provede zadavatel po uplynutí lhůty pro podání Předběžných nabídek/Nabídek v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ.

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@compet.cz

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@compet.cz

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-10-01
Jde o opakovanou zakázku
ne Main CPV code 92111200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

13 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK Not specified

Poskytování služeb v oblasti tvorby audiovizuálních děl.

Main site or place of performance

Místem plnění je Česká republika.

SIMILAR TENDERS

Norway : Gardermoen - Zoological services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Preston - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Plymouth - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Motion picture and video production services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worthing - Arts-facility operation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 37.8 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - Advertising, propaganda and information film and video-tape production

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Pembrokeshire - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling