This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti audiovizuální tvorby, prostřednictvím které budou propagovány společnosti ze Skupiny ČEZ, a to u různých cílových skupin.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek
Kvalifikační předpoklady jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00
Datum
2018-11-13

Doplňující informace

Další informace

V případě této veřejné zakázky se jedná o jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou doručí zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace. Následně bude (v souladu s § 111 ZZVZ) provedeno snížení počtu kvalifikovaných účastníků na 6 v souladu s podmínkami pro snížení počtu kvalifikovaných účastníků uvedených v části 2 Zadávací dokumentace, a to dle celkového součtu finančních objemů veškerých doložených referenčních zakázek s minimální celkovou hodnotou každé zakázky 3 000 000 CZK. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci a umístí se na 1. - 6. místě dle kritérií pro snížení počtu kvalifikovaných účastníků uvedených výše, vyzváni k podání předběžných nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Lhůta pro podání předběžných nabídek bude stanovena ve výzvě k podání předběžných nabídek zaslané příslušným dodavatelům. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 61 odst. 8 ZZVZ, že o předběžných nabídkách nemusí být jednáno, a že veřejná zakázka může být zadána již na základě předběžné nabídky. Otevírání Předběžných nabídek/Nabídek provede zadavatel po uplynutí lhůty pro podání Předběžných nabídek/Nabídek v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ.

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-10-01
Jde o opakovanou zakázku
ne Main CPV code 92111200

Bidding information

Bidding deadline

13 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK Not specified

Poskytování služeb v oblasti tvorby audiovizuálních děl.

Main site or place of performance

Místem plnění je Česká republika.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Richmond - Installation services (except software)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - The Production of Media Content and Services for the European Parliament, in Particular the Parlamentarium, Europa Experiences and other Exhibition Venues

Belgium

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : London - Sports facilities operation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Provision of Consultancy Services to Support EIB Group media Communication in France

Luxembourg

Value: 850,000 Euro

United Kingdom : Gateshead - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - News-agency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Exhibition equipment

Norway

Value: Not specified