This tender in no longer available.

Tender description

Cílem projektu stavby je rekonstrukce železniční stanice Letohrad, která zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Bude zajištěno zvýšení kapacity dráhy a zvýšení rychlosti. Bude vybudováno zabezpečovací zařízení 3. Kategorie. Dojde k rekonstrukci téměř celého kolejiště železniční stanice včetně TV. Ve stanici bude vybudován podchod pro cestující s bezbariérovým přístupem na nové ostrovní nástupiště. Dále jsou navržena dvě nová vnější nástupiště rovněž s bezbariérovým přístupem. Všechna nástupiště budou mít nástupištní hrany 550 mm nad TK. Bude zvýšena bezpečnost v místech křížení se silniční a pěší dopravou v žst. Letohrad a na železničních přejezdech přilehlých traťových úseků směr Žamberk a Jablonné n. O. Železniční přejezdy budou vybaveny novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Zadavatel požaduje - předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - Oprávnění k podnikání pro následující činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, Výkon zeměměřických činností, Projektovou činnost ve výstavbě, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - předložení dokladu o autorizaci (ČR) nebo registraci (zahraničí) v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), a i) zákona č. 360/1992 Sb.- předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

Podrobně uvedeno v Pokynech pro dodavatele.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00
Datum
2018-11-05
Type of contest
Open
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-11-05

10:00

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Doplňující informace

Další informace
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-10-01
Jde o opakovanou zakázku
ne Main CPV code 45234110

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 805.2 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 805.2 million

Cílem projektu stavby je rekonstrukce železniční stanice Letohrad, která zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Bude zajištěno zvýšení kapacity dráhy a zvýšení rychlosti. Bude vybudováno zabezpečovací zařízení 3. Kategorie. Dojde k rekonstrukci téměř celého kolejiště železniční stanice včetně TV. Ve stanici bude vybudován podchod pro cestující s bezbariérovým přístupem na nové ostrovní nástupiště. Dále jsou navržena dvě nová vnější nástupiště rovněž s bezbariérovým přístupem. Všechna nástupiště budou mít nástupištní hrany 550 mm nad TK. Bude zvýšena bezpečnost v místech křížení se silniční a pěší dopravou v žst. Letohrad a na železničních přejezdech přilehlých traťových úseků směr Žamberk a Jablonné n. O. Železniční přejezdy budou vybaveny novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

Additional information

Předpokládaná hodnota zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši 24 431 000 CZK (bez DPH).

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy a hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 751 419 429 CZK (bez DPH).

Main site or place of performance

Pardubický kraj

Yes

Veřejná zakázka bude spolufinancována z Operační program doprava

SIMILAR TENDERS

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Architectural, construction, engineering and inspection services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Safety cases

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Exeter - Environmental issues consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling