Tender description

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej służącej publicznemu transportowi zbiorowemu w ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Przedmiot zamówienia podzielony został na siedem części i obejmuje budowę i przebudowę zatok autobusowych, dostawę i montaż wiat autobusowych, budowę parkingów, budowę i przebudowę przystanków autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6a-g do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Część I i II:

W związku z tym, że ceny ofert złożonych na część I i II postępowania przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na część I i II z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część IV, VI i VII:

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta dotycząca części IV, VI, VII ww. postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu części IV, VI i VII przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z jego treścią Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 44212321

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 641,788

Locations

Polska, Krosno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część I: Gmina Miasto Krosno - przebudowa zatok autobusowych

Value

PLN Not specified

Część I: Gmina Miasto Krosno - przebudowa zatok autobusowych

1) Przebudowa zatok autobusowych - ul. Wojska Polskiego w Krośnie - 2 szt.

2) Przebudowa zatoki autobusowej - ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - 1 szt.

Zakres części I obejmuje przebudowę:

— zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego przy budynku nr 1 bez zmiany usytuowania w stosunku do starego,

— zatoki przy ul. Wojska Polskiego przy budynku nr 24, która ma zostać wydłużona z 42 m do 46 m, a peron przy zatoce poszerzony o 0,5 m i będzie wynosić 3 m,

— zatoki autobusowej przy ul. Żwirki i Wigury. Wykonanie obejmuje poszerzenie peronu z 2,0 m do 3,5 m, a także zlikwidowanie pasa dzielącego („zielonego”) tak, aby zatoka autobusowa znajdowała się bezpośrednio przy głównej jezdni ul. Żwirki i Wigury. Zmieniona ma zostać także nawierzchnia peronu oraz zatoki na kostkę betonową.

Rzędne wysokościowe dla zatok przy ul. Wojska Polskiego zostają niezmienne w stosunku do istniejących zatok. W przypadku zatoki przy ul. Żwirki i Wigury rozwiązanie wysokościowe dostosowane jest do istniejącej jezdni drogi oraz parkingu.

Spadki poprzeczne na peronie oraz zatoce powinny wynosić 2,0 %.

— chodnik – jednostronne - 2.0 %,

— utwardzenie – jednostronne - 1.0 % - 2.0 %.

Konstrukcja zatok autobusowych:

— 10 cm – kostka betonowa kolorowa,

— 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa,

— 22 cm – podbudowa betonowa C20/25,

— 25 cm – stabilizacja kruszywa spoiwem cementowym o Rm=>2.5 MPa.

Konstrukcja peronu oraz chodnika:

— 6 cm – kostka betonowa kolorowa,

— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15 cm – kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie,

— 15 cm – stabilizacja kruszywa spoiwem cementowym o Rm=>1.5 MPa.

Szczegółowy opis części I określa specyfikacja techniczna przebudowy przystanków komunikacji miejskiej wKrośnie stanowiąca załącznik nr 6a do SIWZ.

Yes

RPPK.05.04.00-18-0002/16

Award criteria

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

40

60

Main site or place of performance

Krosno

Część II: Gmina Miasto Krosno - dostawa i montaż wiat autobusowych

Value

PLN Not specified

Część II: Gmina Miasto Krosno - dostawa i montaż wiat autobusowych

1) Dostawa i montaż wiat autobusowych - 52 szt.

2) Dostawa i montaż 1 kamery wysokiej rozdzielczości HD wraz z instalacją przyłączeniową, która zamontowana będzie na istniejącym słupie.

3) Dostawa i montaż 1 kamery wysokiej rozdzielczości HD wraz z instalacją przyłączeniową, która zamontowana będzie na istniejącej wiacie.

4) Dostawa i montaż 1 tablicy pięciowierszowej (dwustronnej) wraz z instalacją przyłączeniową, która zamontowana będzie na istniejącej wiacie.

5) Dostawa i instalacja serwera, na którym zapisywany i przechowywany będzie sygnał z kamer (min. 24 TB pamięci), przemysłowy monitor typu LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, min. 55",1920x1080px, wejście HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji min. 6,5 ms, stacja robocza min. 3,5 GHz,pamięć min. 15 MB, min. 8 GB pamięci RAM DDR4, min. 8 gniazd DIMM, karta graficzna min. 8 GB.

6) Doposażenie 1 szt. fizycznie zainstalowanej elektronicznej tablicy przystankowej.

Uwaga: Dostarczone urządzenia systemu muszą prawidło współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą − z systemem zarządzania flotą pojazdów i systemem informacji pasażerskiej wdrożonym przez firmę R&G Plus Mielec oraz pozwalać na włączanie dalszych elementów.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia opracuje projekt graficzny wiat – wizualizację,uwzględniając sugestie/zalecenia Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny do akceptacji. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z projektem graficznym uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis części II określa specyfikacja techniczna przebudowy przystanków komunikacji miejskiej w Krośnie stanowiąca załącznik nr 6b do SIWZ.

Yes

RPPK.05.04.00-18-0002/16

Award criteria

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

40

60

Main site or place of performance

Krosno

Część III: Gmina Korczyna

Value

PLN Not specified

Część III: Gmina Korczyna

1) Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie zatoki autobusowej zlokalizowanej na działce nr 2549/2 w miejscowości Korczyna.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie zatoki autobusowej w km16+247 strona prawa oraz przebudowie zatoki autobusowej w km 16+712 strona lewa wraz z elementami towarzyszącymi.

3) Zakup i montaż 5 szt. wiat przystankowych w następujących lokalizacjach, przy projektowanych zatokach autobusowych:

— na drodze gminnej o nr 2549/2 – 1 szt.,

— na drodze gminnej o nr 2580/4 – 2 szt.,

— na drodze wojewódzkiej nr 991 w km 12+247 strona prawa – 1 szt., w km 12+712 strona lewa na działce nr2982 w m. Korczyna - 1 szt.

4) Zakup i montaż elektronicznej tablicy przystankowej na konstrukcji wsporczej na budynku przystanku Korczyna-Rynek.

Szczegółowy opis części III określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6c do SIWZ.

Yes

RPPK.05.04.00-18-0002/16

Award criteria

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

40

60

Main site or place of performance

Gmina Korczyna

Część IV: Gmina Miejsce Piastowe

Value

PLN Not specified

Część IV: Gmina Miejsce Piastowe

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004R – budowa zatoki autobusowej przy budynku stacji kolejowej w Targowiskach.

2) Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 114974R oraz przebudową drogi gminnej nr 114974R w miejscowości Targowiska.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1959R wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na części działki nr 743/1w miejscowości Głowienka – budowa przystanku autobusowego.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R w miejscowości Głowienka.

5) Przebudowa istniejącego parkingu na działkach nr 877, 1853 w miejscowości Głowienka.

Szczegółowy opis części IV określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6d do SIWZ.

Yes

RPPK.05.04.00-18-0002/16

Award criteria

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

40

60

Main site or place of performance

Gmina Miejsce Piastowe

Część V: Gmina Krościenko Wyżne

Value

PLN Not specified

Część V: Gmina Krościenko Wyżne

Zakup i montaż 12 przystanków publicznego transportu zbiorowego oraz budowa 1 przystanku na terenie Gminy Krościenko Wyżne, w tym:

1) Wymiana 9 szt. istniejących wiat przystankowych o konstrukcji metalowej.

W zakres robót wchodzi demontaż 9 istniejących wiat przystankowych o konstrukcji metalowej oraz ich utylizacja, wykonanie nawierzchni pod wiatami oraz dostawa i montaż nowych wiat 2 lub 3 modułowych wyposażonych w kosz na śmieci, ławkę i ramkę na rozkład jazdy.

2) Prace związane z rozbiórką trzech istniejących przystanków o konstrukcji tradycyjnej. W zakres prac wchodzi ich rozbiórka, wykonanie nowej nawierzchni pod wiatą oraz dostawa i montaż nowych wiat przystankowych 3 modułowych wyposażonych w ławkę, kosz na śmieci i ramkę na rozkład jazdy.

3) Prace związane z wykonaniem nowego przystanku przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym. W ramach prac należy wykonać roboty ziemne, podbudowy, obrzeża i nawierzchnię pod wiatą z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6 cm oraz dostarczyć i zamontować wiatę przystankową 3 modułową wyposażoną w ławkę, koszna śmieci i ramkę na rozkład jazdy.

Szczegółowy opis części V określa dokumentacja techniczna, w tym przedmiar stanowiąca załącznik nr 6e do SIWZ.

Yes

RPPK.05.04.00-18-0002/16

Award criteria

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

40

60

Main site or place of performance

Gmina Krościenko Wyżne

Część VI: Gmina Chorkówka

Value

PLN Not specified

Część VI: Gmina Chorkówka

Zakres prac obejmuje przebudowę 13 istniejących oraz budowę 6 nowych przystanków na terenie Gminy Chorkówka.

1) Droga Nr 1896R m. Świerzowa Polska, przystanek Świerzowa Polska Skrzyżowanie w km 1+872, działka nr 828/1.

2) Przystanek Świerzowa Polska Skrzyżowanie w km 2+038, działka nr 828/1.

3) Przystanek Świerzowa Polska Dom Ludowy w km 2+988, działka nr 828/1.

4) Przystanek Zręcin – Dom Ludowy w km 3+911, działka nr 996/3.

5) Przystanek Zręcin – Łukasiewicza w km 3+438, działka nr 996/3.

6) Przystanek Zręcin w km 3+518, działka nr 996/3.

7) Droga P1949R Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin, przystanek Zręcin w km 5+205, działka nr 627.

8) Przystanki 03 i 04 Zręcin w km 4+795, działka nr 627.

9) Droga powiatowa Nr1953R, przystanki 05 i 06 Żeglce - Kościół w km 1+574, działka drogowa o nr 1531.

10) Droga 1896 R w m. Chorkówka, przystanek Chorkówka-Osiedle w km 6+086, działka drogowa nr 381/1.

11) Droga 1953R, przystanek Chorkówka Sklep w km 0+100, działka drogowa o nr 181/1.

12) Droga 1958R, Szczepańcowa w km 3+446, działka nr 626/3.

13) Droga 1958R, Szczepańcowa Sklep w km 4+069, działka nr 626/5.

14) Droga 1958R, Szczepańcowa Kuźnia w km 4+389 działka drogowa nr 884/1.

15) Droga nr 1959R, Szczepańcowa Blok w km 0+801, działka drogowa nr 626/1.

16) Droga powiatowa Nr 1959R, Szczepańcowa Czajki w km 1+273 działka drogowa nr 626/1.

17) Droga 1953R, Żeglce koło sklepu EURO w km 1+947, działka nr 1531.

18) Droga 1953R, Żeglce Górka, działka nr 1531.

19) Przystanek Zręcin – ul. Łukasiewicza w km 4+520, działka nr 996/3.

Szczegółowy opis części VI określa dokumentacja techniczna, w tym przedmiar stanowiąca załącznik nr 6f do SIWZ.

Yes

RPPK.05.04.00-18-0002/16

Award criteria

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

40

60

Main site or place of performance

Gmina Chorkówka

Część VII: Gmina Wojaszówka - budowa parkingu i zjazdów z drogi

Value

PLN Not specified

Część VII: Gmina Wojaszówka - budowa parkingu i zjazdów z drogi

1) Budowa parkingu "Parkuj i jedź" wraz z wiatą przystankową w miejscowości Wojaszówka.

Budowa parkingu "Parkuj i jedź" dla minimum 14 samochodów osobowych i 2 autobusów wraz z wiatą przystankową na części działki nr 511/5.

Łącznie zagospodarowanie terenu na potrzeby przedmiotowej inwestycji wynosi:

— droga manewrowa na parkingu 818,0 m2,

— miejsca postojowe dla samochodów osobowych 189,5 m2,

— miejsca postojowe dla autobusów 168,0 m2,

— zatoka postojowa dla krótkotrwałego postoju 90,5 m2,

— chodniki 177,0 m2,

— zieleńce 74,5 m2.

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę jezdni manewrowej parkingu,budowę 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę 2 miejsc postojowych dla autobusów,budowę zatoki postojowej dla krótkotrwałego postoju, budowę wiaty przystankowej oraz budowę chodników.

2) Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie w miejscowości Wojaszówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1941R na odcinku od km 0+335 do km0+400.

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej,

— przebudowę drogi powiatowej na odcinku 65 m (poszerzenie jezdni),

— odcinkową zabudowę rowu drogowego (na długości 44 m),

— oczyszczenie i wyprofilowanie przydrożnych rowów otwartych,

— wykonanie robót rozbiórkowych,

— wykonanie robót ziemnych (nasypy, wykopy).

Szczegółowy opis części VII określa dokumentacja techniczna, w tym przedmiar, stanowiąca załącznik nr 6g do SIWZ.

Yes

RPPK.05.04.00-18-0002/16

Award criteria

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

40

60

Main site or place of performance

Gmina Wojaszówka

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

United Kingdom : Arnold - Construction work for buildings relating to law and order or emergency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.4 million Pound Sterling

Norway : Brumunddal - Alarm-monitoring services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Software-related services

Norway

Value: 108.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Emergency lighting equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Bath - Refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 94.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Southampton - Roof-covering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling