Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73 wirówki odwadniającej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:1) opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych zakresem prac branżach, w zakresie wymaganym przepisami prawa (w tym m.in. projekt zasilania elektrycznego, instalacji sanitarnych, robót budowlanych), niezbędnej do wykonania wymiany urządzeń w miejscu ich lokalizacji wraz z uzyskaniem (o ile będzie to konieczne) niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków.2) demontaż likwidowanej wirówki odwadniającej oraz zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków,3) dostarczenie i montaż Urządzenia,4) zaprojektowanie i wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,5) przeszkolenie pracowników obsługi Urządzenia,
Main CPV code 42931000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

29 Oct 2018

41 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Słupsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73 wirówki odwadniającej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:1) opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych zakresem prac branżach, w zakresie wymaganym przepisami prawa (w tym m.in. projekt zasilania elektrycznego, instalacji sanitarnych, robót budowlanych), niezbędnej do wykonania wymiany urządzeń w miejscu ich lokalizacji wraz z uzyskaniem (o ile będzie to konieczne) niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków.2) demontaż likwidowanej wirówki odwadniającej oraz zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków,3) dostarczenie i montaż Urządzenia,4) zaprojektowanie i wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,5) przeszkolenie pracowników obsługi Urządzenia,3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i być fabrycznie nowy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – OPZ - Opis przedmiotu zamówienia.5. W celu potwierdzenia możliwości uzyskania wymaganych w PFU parametrów technologicznych Zamawiający prowadził szereg prób i badań uzyskania zbliżonych efektów na posiadanej wirówce nr 1. Wyniki badań przedstawiono w PFU. Niemniej Zamawiający umożliwi wszystkim zainteresowanym Wykonawcom, przeprowadzenie na ich własne potrzeby i koszt, prób i testów odwodnienia osadu w istniejącym obiekcie, w celu uzyskania potwierdzenia możliwości osiągnięcia wymaganych parametrów technologicznych. Zamawiający zapewni osad i dostęp do pozostałych mediów (woda technologiczna, energia elektryczna) wymaganych do procesu odwadniania oraz poniesie kosztów materiałów eksploatacyjnych i mediów na okres prowadzonych prób. Wyniki badań stanowić będą własność Wykonawcy i nie będzie on zobowiązany do ich udostępniania.

Eu programme related

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

Main site

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73.

ac

Okres gwarancji1090

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

Installation services of compressors

Spain

Value: Not specified

Miscellaneous equipment

Malta

Value: Not specified

Workshop equipment

Ireland

Value: 450,000 Euro

Kitchen furniture and equipment

Norway

Value: Not specified

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300.0 million Pound Sterling