This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73 wirówki odwadniającej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych zakresem prac branżach, w zakresie wymaganym przepisami prawa (w tym m.in. projekt zasilania elektrycznego, instalacji sanitarnych, robót budowlanych), niezbędnej do wykonania wymiany urządzeń w miejscu ich lokalizacji wraz z uzyskaniem (o ile będzie to konieczne) niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków.

2) demontaż likwidowanej wirówki odwadniającej oraz zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków,

3) dostarczenie i montaż Urządzenia,

4) zaprojektowanie i wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

5) przeszkolenie pracowników obsługi Urządzenia,

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Określone we wzorze umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

a) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z poddaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do IDW;

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wirówki odwadniającej osad o wydajności min. 40 m

3

/h,

— potwierdzenie uzyskania stopnia odwodnienia osadu min. 23 % s.m. na dostarczonej i funkcjonującej wirówce w oczyszczalni ścieków komunalnych.Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2018-12-27
Warunki otwarcia ofert

2018-10-29

10:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, budynek D – pokój nr 16, POLSKA.

Czas lokalny
10:00
Data
2018-10-29
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.3.1) i 21.3.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. z pkt VI.3)

b) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;

d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2.2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.7.2.a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 2.1.a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuję się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 2.1.c IDW zdanie pierwsze stosuje się:

a) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. W zakresie nieuregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 13 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy ww. oświadczenia lub dokumenty nie będą dostępne w języku polskim, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.1.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6.2 a–d IDW:

a) lit. a) – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, albo inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21;

Cd. w pkt VI.4.3).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 42931000

Bidding information

Bidding deadline

29 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Słupsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73 wirówki odwadniającej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych zakresem prac branżach, w zakresie wymaganym przepisami prawa (w tym m.in. projekt zasilania elektrycznego, instalacji sanitarnych, robót budowlanych), niezbędnej do wykonania wymiany urządzeń w miejscu ich lokalizacji wraz z uzyskaniem (o ile będzie to konieczne) niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków.

2) demontaż likwidowanej wirówki odwadniającej oraz zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków,

3) dostarczenie i montaż Urządzenia,

4) zaprojektowanie i wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

5) przeszkolenie pracowników obsługi Urządzenia,

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i być fabrycznie nowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – OPZ - Opis przedmiotu zamówienia.

5. W celu potwierdzenia możliwości uzyskania wymaganych w PFU parametrów technologicznych Zamawiający prowadził szereg prób i badań uzyskania zbliżonych efektów na posiadanej wirówce nr 1. Wyniki badań przedstawiono w PFU. Niemniej Zamawiający umożliwi wszystkim zainteresowanym Wykonawcom, przeprowadzenie na ich własne potrzeby i koszt, prób i testów odwodnienia osadu w istniejącym obiekcie, w celu uzyskania potwierdzenia możliwości osiągnięcia wymaganych parametrów technologicznych. Zamawiający zapewni osad i dostęp do pozostałych mediów (woda technologiczna, energia elektryczna) wymaganych do procesu odwadniania oraz poniesie kosztów materiałów eksploatacyjnych i mediów na okres prowadzonych prób. Wyniki badań stanowić będą własność Wykonawcy i nie będzie on zobowiązany do ich udostępniania.

Award criteria

Okres gwarancji

10

90

Yes

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

Main site or place of performance

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73.

SIMILAR TENDERS

Malta : Santa Venera - Machinery for mining, quarrying, construction equipment

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Kumanovo - Miscellaneous cleaning machines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 150,506 Euro

Denmark : Aarhus - Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane

Denmark

Value: 44.0 million Danish Krone

United Kingdom : Wrexham - Miscellaneous special-purpose machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 745,000 Pound Sterling

United Kingdom : Catcliffe - Industrial machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Catcliffe - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

Ireland : Castletroy - Centrifuges

Ireland

Value: 320,000 Euro