This tender in no longer available.

Tender description

Komisja Europejska, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Wsparcie techniczne związane z wdrażaniem Inicjatywy UE dotyczącej owadów zapylającychENV.D.2/SER/2018/0028W dniu 1.6.2018 r. Komisja przyjęła inicjatywę UE na rzecz owadów zapylających w celu rozwiązania problemu spadku liczby owadów zapylających. Inicjatywa ta jest częścią działań UE na rzecz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu, zawartych w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego na rzecz Komisji we wdrażaniu szeregu działań w ramach tej inicjatywy.500000.00poza siedzibą zamawiającegoOtwarta procedura przetargowa: umowa o świadczenie usług w zakresie zbierania i syntezy informacji o owadach zapylających i usługach ekosystemu zapylania, monitorowania działalności owadów zapylających w państwach członkowskich UE, organizacji warsztatów tematycznych i konferencji, zarządzania zasobami online oraz komunikacji na temat owadów zapylających. Maksymalny czas trwania zamówienia wynosi 24 miesiące, a maksymalny budżet ustalony jest na 500 000 EUR.500000.0024zob. dokumentacja przetargowa (zob. pkt 1.1 i 1.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle Dpodczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta (nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnictwa).Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: [email protected] przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.Zgodnie z art. 134 pkt. 1 lit. e) zasad stosowania Rozporządzenia Finansowego nr 2015/1929 z dnia 28.10.2015, w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w odniesieniu do nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono pierwotnego zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 134 ust. 4.Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euuwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.2018-09-20BelgiaBrukselaW dniu 1.6.2018 r. Komisja przyjęła inicjatywę UE na rzecz owadów zapylających w celu rozwiązania problemu spadku liczby owadów zapylających. Inicjatywa ta jest częścią działań UE na rzecz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu, zawartych w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego na rzecz Komisji we wdrażaniu szeregu działań w ramach tej inicjatywy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
zob. dokumentacja przetargowa (zob. pkt 1.1 i 1.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle D

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta (nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnictwa).

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: [email protected]

W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV
Czas lokalny
16:00
Data
2018-10-30
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 134 pkt. 1 lit. e) zasad stosowania Rozporządzenia Finansowego nr 2015/1929 z dnia 28.10.2015, w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w odniesieniu do nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono pierwotnego zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 134 ust. 4.

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

Precise information on deadline(s) for review procedures

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-20
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgia, Bruksela

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Otwarta procedura przetargowa: umowa o świadczenie usług w zakresie zbierania i syntezy informacji o owadach zapylających i usługach ekosystemu zapylania, monitorowania działalności owadów zapylających w państwach członkowskich UE, organizacji warsztatów tematycznych i konferencji, zarządzania zasobami online oraz komunikacji na temat owadów zapylających. Maksymalny czas trwania zamówienia wynosi 24 miesiące, a maksymalny budżet ustalony jest na 500 000 EUR.

Main site or place of performance

poza siedzibą zamawiającego

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified