This tender in no longer available.

Tender description

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części: Część 1: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu FL Medical

Część 2: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu HTL

Część 3: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu OMNITIP

Część 4: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Sartsted

Część 5: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Część 6: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Część 7: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Thermo Fisher

Część 8: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Część 9: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć 1 ofertę na więcej niż 1 Część.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonany i zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiot umowy po wystawieniu faktury. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 9 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące umowy znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-09-05
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
14:00
Warunki otwarcia ofert

2018-09-05

14:15

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 5, Dział Zamówień Publicznych.

Komisja Przetargowa, osoby zainteresowane postępowaniem.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest na dzień składania ofert, złożyć w formie elektronicznej, oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V SIWZ. Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV JEDZ,

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 8 uPzp,

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) o podwykonawcach, na zasobach których wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Instrukcja wypełniania i składania wersji elektronicznej oświadczenia JEDZ zawarta jest w SIWZ.

2. Zamawiający dokona oceny ofert oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

4. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (również Wykonawców – wspólników spółki cywilnej) oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, a mianowicie:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

8. Kryteria udzielenia zamówienia:

a) Cena - Waga: 60

b) Termin dostawy zamówienia cząstkowego - Waga: 40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (poniżej wskazanych dokumentów nie należy składać z ofertą):

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

Odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W przypadku ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – wspólników spółki cywilnej informacje i zaświadczenie z pkt 1-3 należy złożyć w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie oraz samej spółki. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – wspólników spółki cywilnej oświadczenia z pkt 4-6 składa każdy wspólnik spółki cywilnej oddzielnie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum) informacje i zaświadczenie z pkt 1-6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Zamawiający posiada ważne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do potwierdzenia aktualności posiadanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów.

11. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

12. Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 składa:

a) odnośnie pkt 1) – informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Pzp.

b) odnośnie pkt 2) i 3) – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 2) stosuje się odpowiednio.

13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 11 ppkt 1a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

14. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów o których mowa w pkt 9 dotyczących tych podmiotów.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 1A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-23
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 1A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem XXII SIWZ.

Main CPV code 33124130

Bidding information

Bidding deadline

5 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 497,905

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu FL Medical

Value

PLN 14,398

Część 1: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu FL Medical

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 1: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu FL Medical

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 1 – 120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2. Kryteria udzielenia zamówienia:

a) Cena - Waga: 60

b) Termin dostawy zamówienia cząstkowego - Waga: 40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 2: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu HTL

Value

PLN 11,576

Część 2: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu HTL

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 2: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu HTL

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 2 – 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 3: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu OMNITIP

Value

PLN 22,179

Część 3: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu OMNITIP

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 3: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu OMNITIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 3 – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 4: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Sartsted

Value

PLN 29,664

Część 4: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Sartsted

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 4: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Sartsted

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 4 – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 5: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Value

PLN 62,472

Część 5: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 5: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 5 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 6: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Value

PLN 69,954

Część 6: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 6: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu StarLab

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 6 – 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 7: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Thermo Fisher

Value

PLN 85,756

Część 7: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Thermo Fisher

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 7: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Thermo Fisher

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 7 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 8: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Value

PLN 172,094

Część 8: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 8: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 8 – 1 270,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

Część 9: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Value

PLN 29,810

Część 9: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

Część 9: Akcesoria i materiały zużywalne według katalogu Eppendorf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.

2.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

3. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:

Termin gwarancji na materiały i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

5. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej, certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych oraz dostarczenie próbek. Szczegółowy opis dotyczący oceny równoważności zawiera rozdział III SIWZ.

Description of options

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Yes

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektu:1)KNOW 2)STRATEGMED3)JPI – LONGLIFE 4)Protein2Food

Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – Część 9 – 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych 0/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium.

2.Kryteria udzielenia zamówienia:

a)Cena-Waga: 60

b)Termin dostawy zamówienia cząstkowego-Waga:40

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XVI SIWZ

Main site or place of performance

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10 oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 4

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Collector and collection bags, drainage and kits

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Yate - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Medical information systems

Ireland

Value: 1 Euro

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 7.3 million Euro

United Kingdom : Belfast - Medicinal products for the nervous system and sensory organs

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.6 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Detection and analysis apparatus

Norway

Value: Not specified