This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu i płynów do ciągłej hemodializy i ciągłej hemodiafiltracji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu tj.:

1) dostawa sprzętu i płynów do ciągłej hemodializy i ciągłej hemodiafiltracji przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 1.

2) dostawa cytrynianu sodu do zabezpieczenia kanałów cewnika dializacyjnego przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 2.

3) dostawa silikonowych cewników dializacyjnych przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 3.

2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki Nr 2/1 - Nr 2/3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

1.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

2. W niniejszym postępowaniu ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty wymagane w SIWZ, Wykonawca składa w formie pisemnej, z zastrzeżeniem że JEDZ/ESPD (jednolity europejski dokument zamówienia) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających Wykonawcy potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg zasad opisanych w rozdziale I pkt 4 - 4.8 SIWZ.

Warunki realizacji umowy

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa wzór umowy załączony do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja alfa) – Zał. Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

A/ wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie wyrobów medycznych o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

— Zadanie Nr 1 – 500 000,00 PLN brutto,

— Zadanie Nr 2 – 25 000,00 PLN brutto,

— Zadanie Nr 3 – 15 000,00 PLN brutto.

Każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także n/w dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

1/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2/ oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

3/ oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

4/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale II pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. W niniejszym postępowaniu ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty wymagane w SIWZ, Wykonawca składa w formie pisemnej, z zastrzeżeniem że JEDZ/ESPD (jednolity europejski dokument zamówienia) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających Wykonawcy potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg zasad opisanych w rozdziale I pkt 4 - 4.8 SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja alfa) - Zał Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

— Zadanie Nr 1 – 500 000,00 PLN,

— Zadanie Nr 2 – 25 000,00 PLN,

— Zadanie Nr 3 – 15 000,00 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

1.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

2. W niniejszym postępowaniu ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty wymagane w SIWZ, Wykonawca składa w formie pisemnej, z zastrzeżeniem że JEDZ/ESPD (jednolity europejski dokument zamówienia) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających Wykonawcy potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg zasad opisanych w rozdziale I pkt 4 - 4.8 SIWZ.Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2018-09-03
Warunki otwarcia ofert

2018-07-06

10:00

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toruń.

Data
2018-07-06
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-24
Estimated timing for further notices to be published

12 miesięcy

Precise information on deadline(s) for review procedures

Informacje o przysługujących Wykonawcy środkach ochrony prawnej opisane są w treści SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Informacje dodatkowe

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zaw. lub gosp. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 1.1. stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

1.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zaw. lub gosp. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 1.1. zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

A/ aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach med. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.).

b) katalogi/prospekty/charakterystyki zawierające opis parametrów techn.-użytkowych oferowanych wyrobów.

3. Dowód wniesienia wadium w wysokościach i formach określonych w Rozdziale VI SIWZ tj.: Zadanie Nr 1 - 11 000,00 PLN, Zadanie Nr 2 - 550,00 PLN, Zadanie Nr 3 - 300,00 PLN.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 33181520

Bidding information

Bidding deadline

6 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Toruń

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa sprzętu i płynów do ciągłej hemodializy i ciągłej hemodiafiltracji przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 1

Value

PLN Not specified

Dostawa sprzętu i płynów do ciągłej hemodializy i ciągłej hemodiafiltracji przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i płynów do ciągłej hemodializy i ciągłej hemodiafiltracji przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 1.

2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik Nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.

Dostawa cytrynianu sodu do zabezpieczenia kanałów cewnika dializacyjnego – Zadanie Nr 2

Value

PLN Not specified

Dostawa cytrynianu sodu do zabezpieczenia kanałów cewnika dializacyjnego – Zadanie Nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cytrynianu sodu do zabezpieczenia kanałów cewnika dializacyjnego przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 2.

2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik Nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.

Dostawa silikonowych cewników dializacyjnych – Zadanie Nr 3

Value

PLN Not specified

Dostawa silikonowych cewników dializacyjnych – Zadanie Nr 3

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa silikonowych cewników dializacyjnych przez okres 12 miesięcy – Zadanie Nr 3.

2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik Nr 2/3 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Operating techniques

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Lillestrøm - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Magnetic resonance unit

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone

Malta : Victoria - Sanitary towels or tampons

Malta

Value: Not specified

Norway : Borkenes - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Pathology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Kumanovo - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified