Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów do leczenia złamań oraz materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. – Pakiet nr 1-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego konfigurowania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia z elementów wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo-cenowym przy zachowaniu stałej ceny za poszczególne elementy podstawowe. Zamawiający będzie miał możliwość oddzielnego zakupu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia po cenach zawartych w Formularzu asortymentowo-cenowym w ramach całkowitej wartości umowy. Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
Main CPV code 33141700

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

37 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zakup i dostawa materiałów do leczenia złamań na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Value

PLN Not specified

Zakup i dostawa materiałów do leczenia złamań na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).Dot. Pakietu nr 1: a) Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na okres realizacji Umowy kompletne instrumentaria służące do wszczepiania i usuwania wymienionych w Pakiecie nr 1 materiałów do leczenia złamań; b) W terminie do 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) w celu bezpłatnego użyczenia kompletne instrumentaria do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia; c) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt elementów stanowiących przedmiot zamówienia, według wskazań Zamawiającego.10) Zamawiający zastrzega sobie, iż ilości poszczególnych pozycji (asortymentu) przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) mają charakter szacunkowy i mogą być zwiększone lub obniżone w zakresie poszczególnych pozycji. Zamawiający będzie miał możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i zamawiać większe lub mniejsze ilości przedmiotu zamówienia niż określone w poszczególnych pozycjach wyszczególnione w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

End date

2019-03-31

ac

Okres gwarancji1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA – Apteka Zakładowa

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Value

PLN Not specified

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).Dot. Pakietu nr 2: a) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt elementów stanowiących przedmiot zamówienia, według wskazań Zamawiającego.b) W terminie do 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) w celu bezpłatnego użyczenia kompletne instrumentaria do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie, iż ilości poszczególnych pozycji (asortymentu) przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) mają charakter szacunkowy i mogą być zwiększone lub obniżone w zakresie poszczególnych pozycji. Zamawiający będzie miał możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i zamawiać większe lub mniejsze ilości przedmiotu zamówienia niż określone w poszczególnych pozycjach wyszczególnione w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/ całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

End date

2019-03-31

ac

Okres gwarancji1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA – Apteka Zakładowa

SIMILAR TENDERS

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Medical breathing devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Medicinal products for acid related disorders

Malta

Value: Not specified

Flowmeters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Antivirals for systemic use

Malta

Value: Not specified

Insulin

Malta

Value: Not specified