Tender description

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawę endoprotez stawu kolanowego z akcesoriami na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
Main CPV code 33141700

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawę endoprotez stawu kolanowego z akcesoriami na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Instrumentaria znajdować się będą stale w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek narzędzi chirurgicznych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne. 4) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy Zamawiającemu napęd chirurgiczny kompatybilny z instrumentarium oraz oferowanymi ostrzami piły. 5) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy udostępni Zamawiającemu szablony do planowania przedoperacyjnego. 6) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt implantów stanowiących przedmiot zamówienia, według wskazań Zamawiającego. 7) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. 8) W okresie realizacji umowy instrumentarium znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek w instrumentarium Wykonawca bezpłatnie wymieni elementy wadliwe na sprawne. 9) Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego konfigurowania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia z elementów wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo-cenowym przy zachowaniu stałej ceny za poszczególne elementy podstawowe. 10) Zamawiający będzie miał możliwość oddzielnego zakupu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia po cenach zawartych w Formularzu asortymentowo-cenowym w ramach całkowitej wartości umowy. 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczb poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w zakresie wyszczególnionego asortymentu i łącznej wartości zawartej umowy. 12) Zamawiający zastrzega sobie, iż ilości poszczególnych pozycji (asortymentu) przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) mają charakter szacunkowy i mogą być zwiększone lub obniżone w zakresie poszczególnych pozycji. Zamawiający będzie miał możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i zamawiać większe lub mniejsze ilości przedmiotu zamówienia niż określone w poszczególnych pozycjach wyszczególnione w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/ całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta. 13) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 14) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. 15) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA – Apteka Zakładowa

End date

2019-03-31

ac

Okres gwarancji1090

SIMILAR TENDERS

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Agents acting on the renin-angiotensin system

Malta

Value: Not specified

Laxatives

Malta

Value: Not specified

Medicinal products for functional gastrointestinal disorders

Malta

Value: Not specified

Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents

Malta

Value: Not specified

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Diagnostic kits

Malta

Value: Not specified