This tender in no longer available.

Tender description

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów do zespoleń kości oraz gwoździ śródszpikowych blokowanych i stabilizatorów dynamicznych biodrowych, kłykciowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. – Pakiet nr 1-2.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.
Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE, z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.4.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 1)-6) i 9)-10) oraz odpowiednio w § 7-8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126). Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-10-09

10:15

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).

Data
2018-10-09
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 7. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI - Środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126), w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe): A) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją „Nie dotyczy” oraz Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia; Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt 1) - Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 9.10.2018 roku, do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: Pakiet nr 1: 2 000,00 PLN; Pakiet nr 2: 2 000,00 PLN. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na

Dodatkowe dostawy dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp. 1. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Wraz z Ofertą powinny być złożone: 1) wypełniony „JEDZ” - Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum, podmiot udostępniający potencjał na zasadach wynikających z art. 22 a ustawy Pzp wskazany w ofercie przez Wykonawcę - składają własne JEDZ, z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.4.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika nr 8 do SIWZ; 2) wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, 5) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 1) niniejszej SIWZ - Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; 6) dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Main CPV code 33141700

Bidding information

Bidding deadline

9 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zakup i dostawa materiałów do zespoleń kości na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Value

PLN Not specified

Zakup i dostawa materiałów do zespoleń kości na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów do zespoleń kości na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. – Pakiet nr 1-2.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

3) a) Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na okres realizacji Umowy kompletne instrumentaria służące do wszczepiania wymienionych w Pakiecie płytek blokowanych dla systemów: 2,4; 3,5 i 5,0;

b) W terminie do 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) w celu bezpłatnego użyczenia kompletne instrumentaria do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.

c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

End

2019-03-31

Award criteria

Okres gwarancji

10

90

Main site or place of performance

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA – Apteka Zakładowa

Zakup i dostawa gwoździ śródszpikowych blokowanych i stabilizatorów dynamicznych biodrowych, kłykciowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Value

PLN Not specified

Zakup i dostawa gwoździ śródszpikowych blokowanych i stabilizatorów dynamicznych biodrowych, kłykciowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa gwoździ śródszpikowych blokowanych i stabilizatorów dynamicznych biodrowych, kłykciowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. – Pakiet nr 1-2.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

3) a) Wykonawca zaoferuje gwoździe śródszpikowe blokowane oraz płytki DHS i DCS wraz ze elementami blokującymi, wykonane ze stali i stopu tytanu w tej samej cenie;

b) Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na okres realizacji Umowy kompletne instrumentaria służące do wszczepiania wymienionych w Pakiecie gwoździ śródszpikowych blokowanych, w tym instrumentarium z nakładkami celującymi, przeziernymi dla promieni RTG, wykonanymi z kompozytu włókna węglowego; uniwersalny celownik do blokowania otworów dystalnych gwoździ - przezierny dla promieni RTG, wykonany z kompozytu włókna węglowego; instrumentarium do Dynamicznych Stabilizatorów Biodrowych i Kłykciowych (DHS/DCS);.

c) W terminie do 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) w celu bezpłatnego użyczenia kompletne instrumentaria do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia,

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.

c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

End

2019-03-31

Award criteria

Okres gwarancji

10

90

Main site or place of performance

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA – Apteka Zakładowa

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Prilep - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Endoscopy, endosurgery devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Immune sera and immunoglobulins

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Operating techniques

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Lillestrøm - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Magnetic resonance unit

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone