This tender in no longer available.

Tender description

Predmet zákazky tvoria 2 logické celky:

Logický celok č. 1: Linka na spracovanie bravčového a hovädzieho mäsa so zameraním na výrobu tradičných domácich výrobkov - 1 ks

Logický celok č. 2: Zariadenie na spracovanie mliekárenských výrobkov - 1 ks

Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

1.1 nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

— preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.

1.2 nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

— preukáže doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.

1.3 nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

— preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace.

1.4 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

— preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace.

1.5 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

— preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

1.6 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

— preukáže doloženým čestným vyhlásením.

1.7 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.8 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.9 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Odôvodnenie: Podmienky účasti osobného postavenia vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 Zákona.Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2018-11-13

11:00

Hálova 16, 851 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Na otváraní ponúk časti "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači alebo ich splnomocnení zástupcovia, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
10:00
Dátum
2018-11-13
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-12-31

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-28
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic payment will be used
áno
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie Main CPV code 42210000

Bidding information

Bidding deadline

13 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 231,322

Locations

Slovensko, Baška

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Linka na spracovanie bravčového a hovädzieho mäsa so zameraním na výrobu tradičných domácich výrobkov - 1 ks

Value

EUR 146,853

Linka na spracovanie bravčového a hovädzieho mäsa so zameraním na výrobu tradičných domácich výrobkov - 1 ks Predmetom tejto časti zákazky je Linka na spracovanie bravčového a hovädzieho mäsa so zameraním na výrobu tradičných domácich výrobkov, ktorá je bližšie popísaná v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Yes

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Main site or place of performance

Baška 300, Baška, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zariadenie na spracovanie mliekárenských výrobkov

Value

EUR 84,468

Zariadenie na spracovanie mliekárenských výrobkov Predmetom tejto časti zákazky je Zariadenie na spracovanie mliekárenských výrobkov, ktoré je bližšie popísané v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Yes

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Main site or place of performance

Baška 300, Baška, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Woodworking equipment

Ireland

Value: 215,000 Euro

Ireland : Navan - Miscellaneous general and special-purpose machinery

Ireland

Value: 1.3 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Tullamore - Tipper trucks

Ireland

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Beverley - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 198,000 Pound Sterling

Netherlands : Leiden - Milling machines

Netherlands

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Beverley - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.4 million Pound Sterling