This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części:

Część 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucji - 313 szt.

Część 2:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera oraz dysków twardych zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:

1) Serwer – 1 szt.

2) Dysk SSD – 200 szt.

3) Dysk HDD – 3 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu każdej części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 a, b do SIWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania

48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

48820000-2 Serwery

30234000-8 Nośniki do przechowywania

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorach umów, które stanowią załącznik nr 8 a, b do SIWZ.

2. Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

7. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorach umów (załącznik nr 8 a, b do SIWZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

4) dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-3 w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

6) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

Dla części 2:

1. Zamawiający wymaga złożenia europejskiej deklaracji zgodności CE dla oferowanego serwera - dotyczy pozycji 1 SOPZ.

2. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu/oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem serwera - dotyczy pozycji 1 SOPZ.

3. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu/oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta o tym, iż w przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego - dotyczy pozycji 1-3 SOPZ.

4. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu/oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwer został wyprodukowany zgodnie ze standardem ISO9001 - dotyczy pozycji 1 SOPZ.

5. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego, iż serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x 64, Microsoft Windows 2016 (Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej Microsoft) - dotyczy pozycji 1 SOPZ.

6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

Dla części 1 – dwóch (2) dostaw oprogramowania biurowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto

Dla części 2 – dwóch (2) dostaw sprzętu serwerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 160 000 PLN brutto

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w ust. 1 pkt 1.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie

w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp;

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy polegają na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

5) podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

2) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3).

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

Z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Wzór JEDZ (xml) stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Instrukcja wypełnienia oraz przesłania JEDZ znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa podpisane przez nich oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów i przez nie podpisane.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem).

7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 SIWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt 1.1. SIWZ.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:

Część 1 – 9 500 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

Część 2 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1804 ze zm).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ciąg dalszy wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III 1.2 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 1 (powyżej) stosuje się odpowiednio

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji 1.2 pkt 1 niniejszego ogłoszenia składa dokument, o którym mowa w ust. 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Zamawiający dopuszcza złożenie w języku angielskim następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający, że serwer został wyprodukowany zgodnie ze standardem ISO9001.

2) europejska deklaracja zgodności CE

3) dokument/wydruk ze strony internetowej Micrsoft potwierdzający, iż serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-22
Warunki otwarcia ofert

2018-10-24

10:00

Oferty należy składać pisemnie pod rygorem nieważności w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w Kancelarii Ogólnej UMWP, pok. 4a (czynne pon-pt od 7.45.00 do 15.45), przy czym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie tożsamym z terminem składania ofert.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla cz. 2 zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Main CPV code 48422000

Bidding information

Bidding deadline

24 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 1

Value

PLN Not specified

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 1

Część 1:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego - 313 szt. pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucji,

2. Szczegółowy opis przedmiotu każdej części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 a do SIWZ

3. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

2) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

8) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.;

9) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;

10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty;

11) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

4. Termin wykonania zamówienia

Część 1 – maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Award criteria

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia

20

Okres świadczenia konsultacji

20

60

Yes

RPPM.12.01.00-22-0001/17;POWR.02.08.00-00-0019/17;RPPM.03.02.02-22-0021/16; RPPM.03.02.02-22-0001/17; RPPM.03.03.02-22-0001/15; POWR.02.05.00-00-0207/17

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 2

Value

PLN Not specified

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 2

Część 2:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera oraz dysków twardych zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:

1) Serwer – 1 szt.

2) Dysk SSD – 200 szt.

3) Dysk HDD – 3 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu każdej części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 a do SIWZ

3. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

2) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

8) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.;

9) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;

10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty;

11) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

4. Termin wykonania zamówienia

Część 2 – maksymalnie do 21.12.2018 roku.

Award criteria

Okres gwarancji serwera

30

Wielkość pamięci podręcznej dysku SSD

10

60

End

2018-12-21

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Northampton - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Middlesbrough - Financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Software package and information systems

Malta

Value: Not specified

Ireland : Castlebar - Network infrastructure

Ireland

Value: 300,000 Euro

Ireland : Dublin - Computer equipment and supplies

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Wide area network

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified