Tender description

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części:Część 1:Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucji - 313 szt.Część 2:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera oraz dysków twardych zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:1) Serwer – 1 szt.2) Dysk SSD – 200 szt.3) Dysk HDD – 3 szt.2. Szczegółowy opis przedmiotu każdej części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 a, b do SIWZ.Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów48820000-2 Serwery30234000-8 Nośniki do przechowywania
Main CPV code 48422000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 1

Value

PLN Not specified

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 1 Część 1:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego - 313 szt. pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucji,2. Szczegółowy opis przedmiotu każdej części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 a do SIWZ3. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;2) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;5) nie przewiduje aukcji elektronicznej;6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;8) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.;9) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty;11) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.4. Termin wykonania zamówieniaCzęść 1 – maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Eu programme related

RPPM.12.01.00-22-0001/17;POWR.02.08.00-00-0019/17;RPPM.03.02.02-22-0021/16; RPPM.03.02.02-22-0001/17; RPPM.03.03.02-22-0001/15; POWR.02.05.00-00-0207/17

ac

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia20Okres świadczenia konsultacji2060

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 2

Value

PLN Not specified

Dostawa licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych - cz. 2 Część 2:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera oraz dysków twardych zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:1) Serwer – 1 szt.2) Dysk SSD – 200 szt.3) Dysk HDD – 3 szt.2. Szczegółowy opis przedmiotu każdej części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 a do SIWZ3. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;2) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;5) nie przewiduje aukcji elektronicznej;6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;8) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.;9) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty;11) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.4. Termin wykonania zamówieniaCzęść 2 – maksymalnie do 21.12.2018 roku.

ac

Okres gwarancji serwera30Wielkość pamięci podręcznej dysku SSD1060

End date

2018-12-21

SIMILAR TENDERS

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Operating systems

Norway

Value: 75.0 million Norwegian Krone

Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Software package and information systems

France

Value: Not specified

Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Information systems or technology strategic review and planning services

Malta

Value: Not specified

Printed matter and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified