This tender in no longer available.

Tender description

Zamówienie podzielono na 16 (szesnaście) części. I cz. zam.: mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce; II cz. zam.: pieczywo i wyroby cukiernicze; III cz. zam.: mleko i przetwory mleczne; IV cz. zam.: drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe; V cz. zam.: warzywa i grzyby; VI cz. zam.: owoce; VII cz. zam.: ryby i przetwory rybne; VIII cz. zam.: jaja kurze; IX cz. zam.: mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce; X cz. zam.: pieczywo i wyroby cukiernicze; XI cz. zam.: mleko i przetwory mleczne; XII cz. zam.: drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe; XIII cz. zam.: warzywa i grzyby; XIV cz. zam.: owoce; XV cz. zam.: ryby i przetwory rybne; XVI cz. zam.: jaja kurze.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci realizujący zamówienie będzie nadzorowany przez właściwego miejscowo Państwowego Lekarza Weterynarii, Państwowego Inspektora Sanitarnego, Weterynaryjnego, Inspektora Jakości Handlowej lub Inspektora WOMP oraz spełni wymogi bezpieczeństwa żywności i wymogi HACCP;
Warunki realizacji umowy
Zgodnie z treścią oferty według ogólnych warunków umowy przedstawionych w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek będzie spełniony na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej dla: I części zamówienia 203 000 PLN, II części zamówienia 55 000 PLN, III części zamówienia 101 000 PLN, IV części zamówienia 49 000 PLN, V części zamówienia 32 000 PLN, VI części zamówienia 23 000 PLN, VII części zamówienia 42 000 PLN, VIII części zamówienia 15 000, IX części zamówienia 47 000 PLN, X części zamówienia 17 000 PLN, XI części zamówienia 21 000, XII części zamówienia 6 500 PLN, XIII części zamówienia 9 000 PLN, XIV części zamówienia 4 500 PLN, XV części zamówienia 5 500 PLN, XVI części zamówienia 4500 zł;
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował co najmniej 1 środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z wymogami HACCP lub dopuszczonym przez właściwy organ.

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-20

10:00

Siedziba Zamawiającego: ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, budynek nr 8, pokój 23 (Sekcja Zamówień Publicznych). Wejście przez biuro przepustek po uzyskaniu przepustki.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00
Data
2018-11-20
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na każdą z nw. części zamówienia oddzielnie w wysokości;

1) I część zamówienia – w wysokości 6 100,00 PLN,

2) II część zamówienia – w wysokości 1 600,00 PLN,

3) III część zamówienia – w wysokości 3 000,00 PLN,

4) IV część zamówienia – w wysokości 1 400,00 PLN,

5) V część zamówienia – w wysokości 980,00 PLN,

6) VI część zamówienia – w wysokości 700,00 PLN,

7) VII część zamówienia – w wysokości 1 200,00 PLN,

8) VIII część zamówienia – w wysokości 400,00 PLN,

9) IX część zamówienia – w wysokości 1 400,00 PLN,

10) X część zamówienia – w wysokości 500,00 PLN,

11) XI część zamówienia – w wysokości 600,00 PLN,

12) XII część zamówienia – w wysokości 200,00 PLN,

13) XIII część zamówienia – w wysokości 200,00 PLN,

14) XIV część zamówienia – w wysokości 140,00 PLN,

15) XV część zamówienia – w wysokości 100,00 PLN,

16) XVI część zamówienia – w wysokości 100,00 PLN.

Powinno ono być wniesione przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego o numerze 71 1010 1078 0059 3313 9120 1000 z adnotacją: Wadium – nr sprawy 02/Żyw/D/18, część...... (nazwać) zamówienia.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w art. 45 ust. 6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć do kasy w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.

3. Dla swojej ważności bankowa gwarancja wadialna lub ubezpieczeniowa lub poręczenia powinny być bezwarunkowe oraz nieodwołalne, a poza tym zawierać w swojej treści:

1) wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela/banku),

2) wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić,

3) określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje (z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany),

4) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium,

5) wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. (wyrok SN sygn. III CZP 164/94).

5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa

W art. 46 oraz 148 ust. 4. Kserokopie potwierdzające wniesienie wadium dołączyć do dokumentów wraz z ofertą.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postepu 17A

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-10-02
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 15000000

Bidding information

Bidding deadline

20 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce

Value

PLN Not specified

Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, POLSKA.

Pieczywo i wyroby cukiernicze

Value

PLN Not specified

Pieczywo i wyroby cukiernicze Pieczywo i wyroby cukiernicze

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Szubińska 101, POLSKA.

Mleko i przetwory mleczne

Value

PLN Not specified

Mleko i przetwory mleczne Mleko i przetwory mleczne

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, POLSKA.

Drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe

Value

PLN Not specified

Drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe Drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, POLSKA.

Warzywa i grzyby

Value

PLN Not specified

Warzywa i grzyby Warzywa i grzyby

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, POLSKA.

Owoce

Value

PLN Not specified

Owoce Owoce

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, POLSKA.

Ryby i przetwory rybne

Value

PLN Not specified

Ryby i przetwory rybne Ryby i przetwory rybne

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, POLSKA.

Jaja kurze

Value

PLN Not specified

Jaja kurze Jaja kurze

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, POLSKA.

Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce

Value

PLN Not specified

Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

Pieczywo i wyroby cukiernicze

Value

PLN Not specified

Pieczywo i wyroby cukiernicze Pieczywo i wyroby cukiernicze

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

Mleko i przetwory mleczne

Value

PLN Not specified

Mleko i przetwory mleczne Mleko i przetwory mleczne

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

Drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe

Value

PLN Not specified

Drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe Drób, podroby drobiowe i wędliny drobiowe

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

Warzywa i grzyby

Value

PLN Not specified

Warzywa i grzyby Warzywa i grzyby

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

Owoce

Value

PLN Not specified

Owoce Owoce

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

Ryby i przetwory rybne

Value

PLN Not specified

Ryby i przetwory rybne Ryby i przetwory rybne

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

Jaja kurze

Value

PLN Not specified

Jaja kurze Jaja kurze

Start

2019-01-02

Description of options

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie.

End

2019-12-30

Main site or place of performance

3 batalion logistyczny, Glewice woj. Zachodnio-pomorskie, kod pocztowy 75-100, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Brixham - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Norway : Kjeller - Prepared and preserved fish

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Tetovo - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Gilmorton - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Miscellaneous food products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Kildare - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 37.2 million Euro